Mokymo programos
Choreografija
Valstybinis kodas: 612W51001
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti teatro bakalaurus, choreografus, šokio meno specialistus, kurie, įgiję teorines ir praktines choreografijos mokslų žinias, gebėtų dirbti pedagoginį, kūrybinį darbą kultūros ir švietimo įstaigose.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas, susijusias su meniniais šokio srities gebėjimais.
Būsimieji teatro bakalaurai, choreografai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: užsienio kalbą, psichologiją, kultūros edukologiją, filosofiją, specialybės kalbą, vadybą; pasirenkamus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, fizinių, biomedicininių ir technologinių mokslų dalykus, laisvai pasirenkamus dalykus ir specialybinius dalykus: lietuvių tautinį šokį ir šokio studiją, choreografo darbo metodiką, lietuvių liaudies papročius ir folklorą, šokio kompoziciją, muzikos teoriją, muzikos istoriją, klasikinį šokį, pasaulio tautų šokį, istorinį ir buitinį šokius, šiuolaikinį šokį, vaidybą ir režisūrą.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pedagoginė praktiką choreografijos kolektyvuose ir švietimo įstaigose bei pedagoginė-kūrybinė praktika, kurios metu rengiamas baigiamasis darbas. Praktinių studijų trukmė- 400 val.
Studijos baigiamos baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigiusiąjam suteikiamas teatro bakalauro kvalifikacinis laipsnis, choreografo profesinė kvalifikacija.
Baigus teatro bakalurantūros, choreografijos studijų programą mokymąsi galima tęsti meno studijų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teatro bakalauro, choreografo kvalifikacija reikalinga norint dirbti choreografo darbą.
Asmuo, įgijęs teatro bakalauro, choreografo kvalifikaciją, turi:
- gebėti kokybiškai vykdyti šokio dalyko programas bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopose, įgyvendinti neformalaus ugdymo programas, skirtas įvairių amžiaus grupių, poreikių ir interesų tenkinimui, kurti programas gebėjimų ugdymui bendrojo lavinimo mokyklose, vaikų meno ir muzikos mokyklų choreografijos skyriuose, laisvalaikio ir kultūros centruose, klubuose, būreliuose, įvairių šokio žanrų choreografijos studijose, dirbti kūrybinį-organizacinį darbą, rengti ir dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse programose, kuriant bendrus meninius projektus;
- žinoti šokio estetikos aktualumą, jos svarbą, tikslus šiandieninėje visuomenėje, įvairius ugdymo metodus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Teatro bakalauro, choreografo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal choreografijos studijų programą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti choreografu nėra pripažįstami.
Norintiems siekti teatro bakalauro, choreografo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą, menių šios srities gebėjimų.
Įgiję choreografo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti baletmeisteriais, meno vadovais mėgėjiškuose ir profesionaliuose choreografiniuose kolektyvuose, choreografinį pedagoginį darbą ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose, meno ir muzikos mokyklų choreografijos skyriuose, kūrybinį darbą profesionaliuose kolektyvuose, gali vesti lietuvių liaudies, tautinių, klasikinių, istorinių, pramoginių, šiuolaikinių, pasaulio tautų šokių praktinius ir teorinius užsiėmimus, skaityti choreografijos istorijos, lietuvių etnochoreografijos ir tautinių šokių paskaitas, kurti įvairaus šokio žanro kompozicijas, režisuoti renginius.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju