Mokymo programos
Socialinė komunikacija ir mediacija
Valstybinis kodas: 612P90009
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3,5

Anotacija arba apibūdinimas

 Studijų krypties dalykai (168 kreditai su praktika): Komunikacijos teorijų pagrindai, Mediacijos pagrindai, Kūrybinės medijų technologijos arba Mediacija šeimos ginčuose, Socialinės komunikacijos konfliktų sprendimas, Žiniasklaidos teisė, Tarpasmeninis komunikavimas, Viešoji komunikacija, Socialinė mediacija, Kūrybinis rašymas ir retorika, Socialinė reklama ir viešieji ryšiai, Profesinio įvaizdžio vadyba, Socialinės psichologijos pagrindai, Derybos ir komunikacija, Teisinė mediacija, Kursinis darbas, Politinių procesų žiniasklaida ir mediacija, Verslo komunikacija ir mediacija, Socialinių tyrimų pagrindai, Tarpkultūrinė komunikacija ir mediacija, Informacinė krizių vadyba arba Interesų grupės ir lobizmas, Grupių moderavimas ir fasilitavimas, Socialinės komunikacijos ir mediacijos etika, Asmeninės karjeros vadyba ir protokolo pagrindai, Socialinės komunikacijos ir mediacijos praktikumas, Bakalauro baigiamasis darbas. Praktika (15 kreditų): Mediacijos praktika, Socialinės komunikacijos praktika.

Studijų programa Socialinė komunikacija ir mediacija numato tarpdisciplinines ir kompleksines studijas, apimančias socialinės komunikacijos ir mediacijos sričių žinojimo, supratimo ir gebėjimų visumą, grindžiamą poreikiu šiuolaikinėje visuomenėje didelį dėmesį skirti socialinės komunikacijos procesams ir mediacijai, kaip skirtingų interesų derinimo metodui. Profesionaliai valdomi komunikacijos ir mediacijos procesai mažina socialinę įtampą bei kai kurių labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių (pvz., tautinių mažumų) atskirtį, orientuoja konflikto šalis į socialinės taikos atstatymą, darną, sutelkia visuomenę, todėl turi potencialą didinti visuomenės ir valstybės konkurencingumą, žmogiškojo kapitalo gebėjimus ir kokybę, skatina integracinį augimą, paremtą mokslumu, inovacijomis ir žinojimu. Šie tikslai dera su reikalavimais specialistams mokėti organizuoti, valdyti ir taikyti integruotos socialinės komunikacijos ir mediacijos žinias ekonominėse, kultūrinėse, politinėse ir socialinės veiklose, taikant naujausius socialinės komunikacijos požiūrius bei metodus. Specialistas gebės įvertinti komunikacinius sprendžiamos problemos vidinius ir išorinius veiksnius, rasti ir pagrįsti inovatyvaus problemos sprendimo būdo naudojimo būtinybę ir įgyvendinti jį praktiškai, esant poreikiui bus pasirengęs taikyti mediaciją, kaip socialinę inovaciją, įvairių visuomenės konfliktų sprendimui ir prevencijai. Programos tikslai grindžiami būtinybe teikti studentams aukšto praktinio pritaikomumo žinias ir lavinti tokius jų gebėjimus bei įgūdžius, kurie yra tarpdisciplininio ir įvairias mokslo sritis integruojančio pobūdžio, kas yra šiuolaikiniame pasaulyje būtina vykdant aktyvią socialinės komunikacijos ir mediacijos specialisto praktinę veiklą.

Tarpdisciplininė programa, orientuota į platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, šiuolaikiniam specialistui būtinų kompetencijų suteikimą, paremtą žinių perteikimu ir priėmimu, jų analize, kritišku vertinimu, problemų sprendimų paieška.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, studijuojant pirmojoje universitetinių studijų pakopoje įgyjamos VI lygio kvalifikacijos. Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Sprendžiant uždavinius įvairiose profesinės veiklos srityse, naudojamos įvairios priemonės ir metodai. Todėl veiklos atlikimas reikalauja taikyti plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais arba būtinas įvairioms naujovėms įdiegti. Veikla atliekama savarankiškai, pasirenkant uždavinių atlikimo būdus ir organizuojant atitinkamų žmonių darbą iškeltiems uždaviniams atlikti. Todėl šio lygio kvalifikacijos apima gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą. Veiklos aplinka reikalauja gebėjimo prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga konkrečioje profesinėje srityje. Kvalifikacija leidžia patobulinti ir praplėsti profesinės srities žinias ir patiems įvertinus savo veiklą mokytis savarankiškai (plėtotipažintines kompetencijas), kaip to reikalauja profesinės veiklos kintamumas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju