Mokymo programos
Ugdymo karjerai pedagogika
Valstybinis kodas: 612X10012
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Pedagogikos bakalauras, mokytojo kvalifikacija
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3,5

Anotacija arba apibūdinimas

 Programą sudaro bendrojo universitetinio lavinimo ir gretutinių mokslo krypčių dalykai. Dalykai skirti karjeros patarėjo kompetencijų ugdymui. Pedagoginių studijų dalis skirta mokytojo kvalifikacijai įgyti

Ugdymo karjerai pedagogikos studijų programa yra taikomojo pobūdžio. Programa yra universalesnė, apjungianti aukštąjį universitetinį parengimą dirbti socialinių mokslų srities mokytoju ir teikti Karjeros patarėjo paslaugas. Programoje siekiama universalumo ir specifiškumo dermės, kai bendrosios šiuolaikinio pedagogo kompetencijos siejamos su karjeros konsultantui ir profesijos patarėjui būtinomis kompetencijomis, paisoma ryšio tarp atskirų studijų programos dalių. Tokiu būdu realizuojamas sisteminis požiūris į teorijos ir praktikos dermę. Programa sukonstruota taip, kad norintieji galėtų pasirinkti gretutinės krypties (šakos) studijas ir įgyti papildomą kompetenciją, įgalinančią dirbti socialinio ugdymo dalykų (pilietiškumo ugdymo, ekonomikos, ekonomikos ir verslumo ir kt.) mokytojais pagrindinėje mokykloje.

Studijų programa skiriasi nuo kitų programų tuo, kad suteikia ne tik pedagogikos bakalauro laipsnį, bet ir mokytojo profesinę kvalifikaciją. Rengiamų specialistų veikla apimtų socialinių mokslų srities mokytojo ir Karjeros patarėjo švietimo institucijoje veiklą. Tai leidžia užtikrinti programos absolventų konkurencingumą šiuolaikinėje darbo rinkoje. Baigę Ugdymo karjerai pedagogikos bakalauro programą absolventai patenkins kvalifikuotų ugdymo karjerai specialistų poreikį ypač Vilniaus mieste ir regione (tokio pobūdžio specialistai net magistrantūros studijose nėra rengiami Vilniaus universitetuose), taip pat kituose Lietuvos miestuose. Programai, kaip apjungiančiai aukštąjį universitetinį parengimą dirbti socialinių mokslų srities mokytoju ir teikti Karjeros patarėjo paslaugas, analogų nėra.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Programos absolventai, galės dirbti visose bendrosios (pradinėje, mokykloje – darželyje, pagrindinėje, vidurinėje, gimnazijoje ir profesinėje mokyklose) ir specialiosios (specialiojoje, specialiojoje-metodiniame centre, jaunimo, sanatorijos, ligoninės, socializacijos centro, sporto ir menų mokyklose) paskirties mokyklose, aukštosiose mokyklose ir neformaliojo švietimo įstaigose. Taip pat švietimo pagalbos institucijose – psichologinės pagalbos tarnybose, mokytojų švietimo centruose, karjeros centruose, vaikų dienos centruose, daugiafunkciniuose bendruomenių centruose, vaikų globos namuose. Įgyta mokytojo kvalifikacija ne tik įgalina dirbti mokytojų padėjėjais, teikti pagalbą ugdymosi sunkumus patiriantiems, mokymosi motyvacijos stokojantiems mokiniams, tačiau ir socialinių mokslų srities dalykų mokytojais. Šie specialistai galės ne tik rinkti, analizuoti, sisteminti ir teikti informaciją profesijos pasirinkimo, kvalifikacijos įgijimo, profesinio rengimo ir studijų klausimais, inicijuoti ir vykdyti karjeros planavimo gebėjimų ugdymo programas, bet ir dirbti užimtumo analitikais, karjeros patarėjais.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju