Mokymo programos
Bendrosios technologijos
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: mechanikos inþinerijos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4
Neakivaizdinė: 5,5

Anotacija arba apibūdinimas

 Baigæ ðià studijø programà specialistai padës nutiesti motyvaciná tiltà tarp abituriento ir techninio pobûdþio

studijø. Programos absolventas (mechanikos inþinerijos bakalauras su pedagogo kvalifikacija), dirbdamas pedagogo
darbà ir dëstydamas technologinio-inþinerinio pobûdþio dalykus, ar dirbdamas inþinieriaus darbà pagal savo
kompetencijas, prisidës prie technologijø ir tiksliøjø mokslø populiarinimo jaunimo tarpe, prie pramonës ir gamybos
specialistø rengimo stiprinimo ir plëtojimo, bei visada ras darbo gamyboje, versle, kuriant realø nacionaliná produktà
eksportui ir vidaus rinkai.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Absolventai galës dirbti inþinieriais su mechanikos inþinerija susijusá darbà projektavimo, gamybos, aptarnavimo

ámonëse ar valstybinëse ástaigose. Baigæ „Automobilio eksploatavimo technologijø“ specializacijà galës dirbti vairuotojø
rengimo ámonëse, autotransporto techniniø apþiûrø centrø darbuotojais, autoremonto ámonëse ar kurti savo verslà.
Pasirinkæ „Taikomosios dailës technologijø“ specializacijà praplës savo ásidarbinimo galimybes dailiøjø amatø mokyklose,
reklamos gamybos ir apipavidalinimo versle. „Aplinkosaugos technologijø“ specializacijos absolventai galës dëstyti
atitinkamus dalykus, dirbti gamtosaugos srityje. Baigæ ðià programà absolventai taip pat galës dirbti profesijos ar
dalykø mokytojais profesinëse mokyklose, technologijø mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose, amatø ir þemës
ûkio mokyklose, profesinio rengimo ir kvalifikacijos këlimo centruose.Turëdami mechaninës inþinerijos bakalauro
laipsná, programos absolventai galës tæsti studijas Lietuvos ar uþsienio universitetø mechaninës inþinerijos krypties
magistratûros ir doktorantûros studijø programose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju