Mokymo programos
Apskaitininko Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 367034401
Kodas pagal ISCED: 33334
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 26 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Ši programa skirta įgyti apskaitininko kvalifikaciją, judėjimo negalią turintiems žmonėms.
Neįgalių žmonių padėtis šalyje yra sudėtinga ir problematiška. Tam įtakos turi daugelis veiksnių: valstybės ekonominio išsivystymo lygis, darbo jėgos paklausos ir pasiūlos santykis, darbdavių požiūris į neįgalų žmogų, pačių neįgaliųjų noras mokytis, pasitikėjimo savimi stoka.
Poreikio pagrindimas. Šiuo metu Lietuvoje vis didesnis dėmesys skiriamas žmonių su negalia profesinei reabilitacijai. Neatskiriama profesinės reabilitacijos sudėtinė dalis yra profesinis mokymas. Integruotis į darbo rinką gali tik tie žmonės su negalia, kurie turi galimybę įsigyti paklausią darbo rinkoje profesiją. Šiuo metu pakankamai paklausi yra apskaitininko profesija. Šios srities darbuotojų poreikis auga plečiantis ekonomikai, darbo rinkoje išauga kvalifikuotų specialistų poreikis.
Žmonėms, turintiems, judėjimo negalią apskaitininko specialybė yra tinkamiausia, nes apskaitininko darbas yra nemobilus. Darbuotojas su judėjimo negalia gali lengvai prisitaikyti prie esamų arba jam sudarytų įmonėje darbo sąlygų.
Apskaitininko programa judėjimo negalią turintiems žmonėms parengta Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu.
Programos tikslas - suteikti žmonėms su judėjimo negalia teorines žinias bei išugdyti profesinius įgūdžius, atitinkančius apskaitininko kvalifikacijas, kompetencijas, tuo pačiu padėti jiems integruotis darbo rinkoje.
Apskaitininko mokymo programos žmonėms turintiems judėjimo negalią trukmė 26 savaitės (780 valandų). Apskaitininko kvalifikacijos gali įsigyti asmenys sulaukę 18 metų įgiję vidurinį išsilavinimą. Numatomas mokymosi režimas neįgaliems 30 akademinių valandų per savaitę.
Programoje numatyti 8 teorijos dalykai ir praktinis mokymas. Teorinio mokymo metu didelis dėmesys skiriamas praktiniams užsiėmimams. Praktinis mokymas su atskirų dalykų praktiniais užsiėmimais sudaro 65,9% viso mokymosi laiko.
Sėkmingą apskaitininko darbą lemia finansinės bei valdymo apskaitos, mokesčių, ekonomikos ir teisės pagrindų, dokumentų valdymo organizavimo žinios, darbo kompiuteriu, kompiuterizuotomis apskaitos programomis įgūdžiai bei tokios asmenybės savybės kaip loginis – matematinis mąstymas, tikslumas, kruopštumas, atidumas, sąžiningumas, atsakomybės jausmas.
Įgijęs kvalifikaciją apskaitininkas galės apskaityti įmonės turtą, nuosavybę, ūkinius rezultatus, rinkti, registruoti, kaupti ir sisteminti apskaitos informaciją, sugebės kontroliuoti, vykdyti teisingą ūkinių operacijų įforminimą juridinę galią turinčiais dokumentais bei parengti finansinės ir mokestinės atskaitomybės dokumentus, naudotis kompiuterinėmis apskaitos programomis.
Siekiant mokymo vientisumo, teorinis mokymas glaudžiai siejamas su praktinių įgūdžių formavimu. Praktinių užsiėmimų metu bus sukuriama reali darbo aplinka, naudojami Lietuvos Respublikos norminiai aktai, apskaitos pirminiai dokumentai, apskaitos registras, kompiuterinės buhalterinės programos.
Į mokymo programą įtrauktas psichologijos dalykas, šio dalyko žinios padės žmogui su negalia pažinti save, daugiau pasitikėti savimi, skatins norą išmokti, sužinoti, efektyviai siekti tikslų, tapti aktyvesniems, lavins bendravimo įgūdžius.
Programoje numatyta plati informacinių technologijų dalyko programa, be kurios sunku įsivaizduoti šiuolaikinį apskaitininko darbą.
Programoje pateiktas mokymo planas, kompetencijos ir atskirų dalykų programos, numatyta reikalinga įranga bei naujausia kiekvieno dalyko literatūra.
Apskaitininko mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu. Sėkmingai baigusiems mokymą suteikiama apskaitininko kvalifikacija ir išduodamas valstybės pripažintas kvalifikacijos pažymėjimas (kodas 2109).
Apskaitininko kvalifikacija suteikia teisę ir galimybę dirbti apskaitininku individualiose, viešosiose, biudžetinėse įstaigose ir organizacijose, akcinėse bei uždarosiose akcinėse bendrovėse.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pagrindinės apskaitininko profesinės veiklos sritys.
1. Ūkio subjektų veiklos specifikos ir apskaitos reikšmės vertinimas;
2. Ūkio subjektų ekonominės padėties pavaizdavimas apskaitoje;
3. Ūkio subjektų turto, nuosavybės įsipareigojimų, ūkinių ir finansinių procesų bei jų rezultatų nustatymas ir vertinimas;
4. Finansinių bei mokestinių ataskaitų rengimas.

Profesinės apskaitininko kompetencijos.
a. Suprasti apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje veikloje ir ją formuoti;
b. Žinoti įmonių organizavimo ir veiklos ypatumus;
c. Identifikuoti ir registruoti ūkio subjektų ūkinius procesus apskaitoje;
d. Atlikti ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras;
e. Apskaityti ir kontroliuoti ūkio subjektų pirminį turtą;
f. Tvarkyti atsargų apskaitą;
g. Tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą;
h. Tvarkyti darbo ir darbo užmokesčio apskaitą;
i. Žinoti prekybinės veiklos apskaitos ypatumus ir gebėti tvarkyti pirkimų bei pardavimų ūkinių operacijų apskaitą;
j. Žinoti gamybinės veiklos ypatumus, apskaityti gamybos išlaidas bei produkcijos savikainą;
k. Suprasti veiklos finansavimą, gebėti apskaityti nuosavybę ir įsipareigojimus;
l. Suvokti finansinių rezultatų nustatymo tvarką registravimą apskaitoje.
m. Apibendrinti apskaitos duomenis ir parengti metinę finansinę bei mokestinę atsakomybę.
n. Laikytis bendravimo ir bendradarbiavimo principų.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: LDRMT Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas 2007 03 26
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Uždarosios akcinės bendrovės "Telšių praktika" dailiųjų amatų mokykla Telšių r. Muziejaus g. 29
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju