Mokymo programos
Religijos mokslai
Valstybinis kodas: 601V80001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Vientisosios studijos
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti religijos mokslų magistrus, Romos katalikų bažnyčios kunigus, išmanančius bažnyčios kanonus, jaučiančius kunigystės pašaukimą ir norinčius savo gyvenimą paskirti kunigo tarnystei.
Stojantysis turi vykdyti specifines priėmimo į kunigų seminariją konkursines sąlygas.
Būsimieji religijos mokslų magistrai, t. y. būsimieji Romos katalikų bažnyčios kunigai studijuoja universitetinius dalykus: filosofijos istoriją, logiką, filosofinę antropologiją, etiką, bendrąją sociologiją, teologijos įvadą, Šventojo Rašto įvadą, dvasinę teologiją, Bažnyčios istoriją, lietuvių kalbos kultūrą, lotynų, sen. graikų, italų ir lenkų kalbas ir specialybinius dalykus: giedojimą, fundamentinę teologiją, specialiąją moralinę teologiją, bioetiką, bažnytinę teisę, dogminę teologiją, Senąjį ir Naująjį Testamentus, Šventojo Rašto egzegezę, pastoracinę teologiją ir psichologiją, Lietuvos Bažnyčios istoriją, Bažnyčios socialinį mokslą ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: liturginė praktika, tikybos dėstymas mokykloje, raiškaus pamokslų sakymo. Praktinių studijų trukmė - 84 valandos. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami bažnytinių apeigų vedimo, darbo su vaikais gebėjimai.
Studijų programa baigiama bendruoju egzaminu ir baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiami religijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis ir kunigystės šventimai.
Baigus religijos mokslų studijų programą mokymąsi galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Religijos mokslų studijų programa skirta asmenims (vyrams), turintiems religijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti Romos katalikų bažnyčios kunigais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Religijos mokslų magistro, Romos katalikų bažnyčios kunigo kvalifikacija reikalinga norit eiti Romos Katalikų Bažnyčios kunigo tarnystę ir dėstyti tikybą pradinėse ir vidurinėse mokyklose.
Asmuo, įgijęs religijos mokslų magistro, katalikų kunigo kvalifikaciją, t.y. tapęs kunigu, turi:
- gebėti žodžiu ir savo gyvenimu skelbti Gerąją Naujieną (Evangeliją), teikti sakramentus (Krikštą, Sutvirtinimą, Eucharistiją, Susitaikinimą, ligonių patepimą, santuokos sakramentą) ir sakramentalijas (laiminti ir šventinti), administruoti parapijos bendruomenę bei priimti kiekvieną žmogų tokį, koks jis yra;
- žinoti Romos katalikų bažnyčios tikėjimo ir dorovės doktriną, Šventąjį Raštą (Senąjį ir Naująjį Testamentus), Bažnytinę teisę (Codex Iuris Canonici), Bažnyčios istoriją nuo gilios senovės iki naujausių laikų, Bažnyčios socialinį mokymą, būti susipažinęs su pasaulio filosofiniu paveldu, didžiausiomis pasaulio religijomis bei naujaisiais religiniais judėjimais, suvokti šiuolaikinio žmogaus poreikius bei jo psichologiją;
- mokėti gyventi vienybėje su Jėzumi Kristumi ir Bažnyčia, siekti savo šventumo bei vesti ta linkme kitus žmones, skleisti pasaulyje tikėjimą, mokėti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai dirbti, organizuoti savo darbą, veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su savo kolegomis, tikinčiaisiais ir kitais žmonėmis.
Religijos mokslų magistro, magistro, katalikų kunigo kvalifikaciją galima įgyti seminarijose, vykdančiose studijas pagal religijos mokslų studijų programą.
Norintiems siekti religijos mokslų magistro, katalikų kunigo kvalifikacijos reikia turėtireligijos mokslų bakalauro laipsnį.Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti Romos katalikų bažnyčios kunigu nėra pripažįstami.
Įgiję religijos mokslų magistro, katalikų kunigo kvalifikaciją asmenys gali dirbti parapijų sielovadininkais, tikybos mokytojais mokyklose, katalikų organizacijų, jaunimo sielovadininkais, kalėjimų, ligoninių, karo, policijos kapelionais, prisidėti prie būsimųjų kunigų ugdymo, darbuotis katalikiškų šeimų centruose, katalikiškoje spaudoje bei televizijoje, vyskupų kurijose, Bažnyčios informaciniuose centruose, kitose bažnytinėse institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija Vilnius Kalvarijų g. 325
Kauno kunigų seminarija Kaunas A. Jakšto g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju