Mokymo programos
Biologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X13004
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti biologijos bakalaurus ir biologijos dalyko mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus žmonėmis bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, dirbti kolegijose ir universitetuose, mokymo centruose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimųjų biologų studijų programoje yra bendrojo lavinimo dalykai: filosofijos įvadas ir gamtos mokslų filosofija, ugdymo filosofija, specialybės kalbos kultūra, užsienio kalbos vartosenos tobulinimas, socialinės atsakomybės ugdymas; studijų pagrindų dalykai: augalų anatomija, augalų morfologija, citologija, histologija ir embriologija, bestuburių ir stuburinių zoologiją, mikologija ir algologija, stuomeningų augalų sistematika, žmogaus anatomija, augalų fiziologija, bendroji genetika ir kt.; studijų krypties specialaus lavinimo dalykai: biofizika, biologinė chemija, biologijos didaktiką bei mokymo metodikos, bendrijų ekologija, molekulinę biologija, biotechnologijos pagrindai, mikrobiologija su virusologija, ekologija, evoliucijos teorija. Į šių dalykų grupę įeina didaktika ir hodegetika, ugdymo sistemos, bendroji ir socialinė psichologija, raidos ir edukacinė psichologija, sveikatos ugdymas, pedagoginė praktika (stebimoji, pedagogo asistento, savarankiška, refleksyvioji).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas laboratorijose ir gamtoje bei pedagoginės praktikos mokykloje. Pedagoginių praktikų trukmė - 20 kreditų (800 val.). Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, biologijos mokymo įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo ir kt. gebėjimai. Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu arba baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas biologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Biologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti biologijos mokytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Biologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti biologijos mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs biologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti ugdyti įvairaus amžiaus žmones, supažindinant su biologijos mokslo ypatumais, organizuoti papildomo ugdymo veiklas, vesti aplinkotyros, aplinkosaugos, zoologų, botanikų ir kitus biologinio profilio būrelius mokyklose bei kitose ugdymo įstaigose, lavinti kūrybinius vaikų gebėjimus, organizuoti gamtos tyrimų darbus ir įvairius konkursus;
- žinoti įvairias biologijos mokymo metodikas, būdus, ugdymo organizavimo formas, mokymo priemones, įrangą bei prietaisus, biologijos projektinių darbų bei renginių biologine tematika organizavimo principus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir mokiniais.
Biologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal biologijos studijų programą.
Norintiems siekti biologijos bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biologijos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję biologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti biologijos mokytoju bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, gimnazijose, licėjuose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju