Mokymo programos
Biologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612C10003
Kodas pagal ISCED: 51142
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti biologus, gebančius pažinti įvairius augalus ir gyvūnus, atlikti tyrimus ir bandymus, dirbti kompiuteriu ir naujausiais technologiniais įrenginiais.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji biologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: etiką, psichologiją, istoriją, ekonomiką, logiką ir kt. ir specialybinius dalykus: augalų ir gyvūnų biologiją, ląstelės biologiją, mikrobiologiją, genetiką, neurobiologiją, neorganinę ir organinę chemiją, biochemiją, biofiziką, lyginamąją gyvūnų morfologiją, biologinių tyrimų metodologiją, ekosistemų analizę ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: laboratorijoje ir lauke (gamtoje). Praktinių studijų trukmė – 10,5 kreditų. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami gyvūnų ir augalų klasifikavimo ir stebėjimo, tyrimo medžiagos rinkimo, tyrimo metodų įsisavinimo ir jų savarankiško planavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas biologijos bakalauro laipsnis.
Baigus biologijos studijų programą studijas galima tęsti fizinių ir biomedicininių mokslų srities magistrantūros programose.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Biologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti biologo darbą.
Asmuo, įgijęs biologo kvalifikaciją, turi:
- gebėti dirbti su ląstelėmis, audiniais, organizmais, populiacijomis, įvertinti procesus, vykstančius ląstelės viduje, dirbti su ląstelių kultūromis laboratorinėmis sąlygomis, gautus rezultatus taikyti naujų biologinių sistemų modeliavimui, įvertinti tarpląstelinius ryšius, sąveikas tarp atskirų individų ir populiacijų, pasirinkti tyrimo objektą, rinkti ir ruošti tyrimo medžiagą laboratorijoje bei lauko sąlygomis, planuoti eksperimentų eigą, tyrimą atlikti, klasifikuoti, apdoroti gautus rezultatus, daryti išvadas, įsisavinti ir taikyti standartinius tyrimo metodus, dirbti pagal geros laboratorinės praktikos principus, pagal surinktus duomenis įvertinti populiacijų struktūras, aplinkos poveikį populiacijoms, ryšius tarp populiacijų ir atskirų rūšių, rengti pranešimus Lietuvos mokslinėse konferencijose;
žinoti biologinius, biocheminius, biofizikinius ir genetinius ląstelių bei organizmų funkcionavimo pagrindus, populiacijų struktūrų vertinimo principus, bei savo srities pasaulyje naudojamus standartinius tyrimo metodus, bioetikos taisykles;mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Biologo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal biologijos studijų programą.
Norintiems siekti biologo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biologu nėra pripažįstami.
Įgiję biologo kvalifikaciją asmenys gali dirbti biologu biologinių tyrimų, biochemijos, molekulinės biologijos, biofizikos, genetinio profilio ir biologinės kontrolės laboratorijose, mokyklose, biologinės pakraipos įstaigose, biologinės, biotechnologinės pakraipos savivaldybių, firmų padaliniuose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju