Mokymo programos
Matematika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612G10005
Kodas pagal ISCED: 51146
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Matematikos studijų programa su gretutinėmis ekonomikos arba statistikos studijomis skirta rengti specialistus, gebančius analizuoti gamtos, socialinius, ekonominius, informacinius reiškinius, sudaryti šių reiškinių matematinius modelius, juos taikyti praktinių uždavinių sprendime; gebančius sisteminti, analizuoti įvairių rūšių duomenis, mokančius atlikti statistinius eksperimentus ir gebančius gauti matematiškai patikimas išvadas.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji matematikos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: specialybės užsienio kalbą, informacijos valdymą, specialybės lietuvių kalbą, filosofiją; matematikos krypties dalykus: matematinę analizę, algebrą, geometriją, diferencialines lygtis, diskrečiąją matematiką, funkcinę analizę, kompleksinio kintamojo funkcijų teoriją, skaitinius metodus, duomenų bazių valdymo sistemas, kompiuterinę statistiką, matematinę statistiką, tikimybių teoriją, kompiuterines sistemas, skaičių teoriją.
Studentai, nesirenkantys gretutinių studijų, gilinasi į matematikos krypties dalykus: kombinatoriką ir grafų teoriją, matematinės fizikos lygtis, grupių teoriją, analizinių funkcijų kraštinius uždavinius, pirminių skaičių pasiskirstymą, Dirichlė eilučių teorijos elementus.
Studentai, pasirinkę gretutines ekonomikos studijas, studijuoja mikroekonomiką, makroekonomiką, finansų pagrindus, valstybės sprendimų modeliavimą, tarptautinę ekonomiką.
Studentai, pasirinkę gretutines statistikos studijas, studijuoja atsitiktinius procesus, laiko eilučių teoriją, operacijų tyrimą, imčių metodus, tikimybių teorijos ribines teoremas.
Gamybinė praktika vyksta 8 semestre. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama matematikos krypties bakalauro darbu ir gretutiniu ekonomikos arba statistikos baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba matematikos, ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, arba matematikos, statistikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus matematikos studijų programą su gretutinėmis ekonomikos arba statistikos studijomis, galima tęsti studijas matematikos, ekonomikos krypties ir su jomis susijusių mokslo sričių magistrantūroje, laipsnio nesuteikiancių studijų programose matematikos mokytojo profesinei kvalifikacijai įgyti.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Matematikos bakalauro arba matematikos, ekonomikos bakalauro, arba matematikos, statistikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti fizinių bei socialinių procesų modeliuotojais ir mokslo darbuotojais.
Asmuo, įgijęs matematikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti matematikos žinias tiesioginiame informacijos perteikime, analizuoti ekonominius ir finansinius reiškinius, taikyti matematinius tokių reiškinių tyrimo, prognozavimo, planavimo ir valdymo metodus; kurti įvairių gamtos ir visuomenėje vykstančių procesų matematinius modelius, logiškai ir suprantamai pateikti modeliavimo uždavinio ar visos užduoties formuluotę ir sprendimą; gebėti analizuoti ir apdoroti įvairių sričių (ekonomikos, medicinos, žemės ūkio ir kt.) statistinių tyrimų duomenis, prognozuoti realių procesų baigtis, prognozei panaudojant šiuolaikines informacines technologijas, parinkti matematinius metodus informacijai apdoroti, matematiškai pagrįsti išvadas, dirbti su taikomąja matematine programine įranga, ugdyti bendruosius matematinius gebėjimus (matematinį mąstymą, matematinį komunikavimą, problemų sprendimą ir matematinį vidinių ir išorinių ryšių taikymą), darbe taikyti matematinį išprusimą ir domėjimąsi informacinių technologijų naujovėmis, plėsti matematikos suvokimo kultūrą, perimti pažangią patirtį, gilinti mokymosi mokytis matematikos kompetencijas, tobulinti savo kvalifikaciją;
- žinoti išsilavinimo standartus ir tendencijas, duomenų tyrimų atlikimo metodikas ir metodus, statistinės analizės elementus, aplinkos procesų matematinius modelius, procesus aprašančias funkcijas, mikro- ir makroekonomikos pagrindus ir taikymo galimybes;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Matematikos bakalauro arba matematikos, ekonomikos bakalauro, arba matematikos, statistikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal matematikos studijų programą.
Norintiems siekti matematikos bakalauro arba matematikos, ekonomikos bakalauro, arba matematikos, statistikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matematiku nėra pripažįstami.
Įgiję matematikos bakalauro arba matematikos, ekonomikos bakalauro, arba matematikos, statistikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti duomenų apdorojimo ir analizės specialistais, logistikos specialistų patarėjais, ekologinių ir ekonominių procesų analitikais ir matematinių modelių sudarytojais, mokslo centruose ir įstaigose, specialistais firmose, organizacijose ar bankuose, kur reikalingas geras matematinis pasiruošimas ir informacinių technologijų išmanymas; įgijus patirties, galima užimti vadovaujančias pozicijas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju