Mokymo programos
Automatika ir valdymas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612H66001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius matematikos ir fizinių mokslų pagrindų, informacinių technologijų, elektrotechnikos, elektronikos, informatikos ir automatinio valdymo žinių ir gebančius jas taikyti projektuodamas, valdydamas ir analizuodamas sistemas ir procesus, įgijusius modeliavimo, parametrų matavimo ir skaitmeninio valdymo gebėjimų, mokančius dirbti su šiuolaikine programuojamąja ir kompiuterine valdymo įranga, gebančius dirbti techninių sistemų ir technologinių procesų automatizavimo ir kompiuterinio valdymo sistemų priežiūros, įdiegimo ar kitą inžinerinį darbą įvairių pramonės šakų, transporto, paslaugų įmonėse bei projektavimo organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektros inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, profesinio (inžinerinio) bendravimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, inžinerines medžiagas, teorinę mechaniką, medžiagų atsparumą, ergonomiką ir saugą, matematiką, fiziką, chemiją, elektrotechnines medžiagas ir matavimus, taikomąją elektroniką, elektromechaniką, automatinio valdymo teoriją, mikro- ir makroekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus; bei specialaus lavinimo dalykus: automatizavimo sistemų įtaisus, loginę automatiką, procesų ir sistemų modeliavimą, kompiuterinės valdymo sistemas, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Mechatroninių sistemų (mechatronines automatikos sistemas, programinį įrenginių valdymą, pneumo- ir hidroautomatiką).
2. Procesų valdymo (procesų programinį valdymą, judesio valdymo sistemas, technologinių procesų automatizavimą).
3. Transporto automatikos (transporto technologiją, transporto automatikos elementus, transporto telekomunikacijos sistemas).
4. Valdymo sistemų (valdymo sistemų techninę įrangą, kibernetinių modelių taikymą valdymui, valdymo sistemų inžineriją).
Iš viso studijuojami 44 dalykai.
Studijų metu atliekama praktika laboratorijose ir kompiuterinėse klasėse universitete bei gamybinėse įmonėse ar organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu suteikiamos žinios apie elektrotechninių įrenginių ir sistemų skaičiavimo algoritmus ir programas, įgyjami įgūdžiai darbui su įvairiais programiniais paketais, susipažįstama su bendra įmonės charakteristika, gamybos struktūra, išleidžiama produkcija, įsisavinami pagrindiniai gamybos procesai, specializuota įranga, naujausių technologijų taikyma įmonės gamybos procese, informacinių technologijų panaudojimas įmonės gamybos procese.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Automatikos ir valdymo studijų programą, studijas galima tęsti technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Automatikos ir valdymo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti elektros inžinerijos bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti techninių sistemų ir technologinių procesų automatizavimo ir kompiuterinio valdymo sistemų priežiūros, įdiegimo ar kitą inžinerinį darbą įvairių pramonės šakų, transporto, paslaugų įmonėse bei projektavimo organizacijose.
Asmuo, įgijęs elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės planuoti technologinių procesų ir techninių sistemų automatizavimą ir valdymą; analizuoti ir fiksuoti pramonės automatikos ir valdymo plėtrą ir teikti ataskaitas darbų užsakovams bei koordinatoriams; koreguoti problemos sprendimo pasiūlymus, atsižvelgiant į pokyčius automatikos ir valdymo priemonių srityje; vykdyti įrenginių ir procesų automatizavimo sistemų įgyvendinimo darbus;
  • gebės valdyti ir pritaikyti automatikos, mechatronikos, dispečerizacijos technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti automatikos ir valdymų sistemų realizavimui reikalingą informaciją; atlikti sprendimus, įvertinant socialines ir etines problemas;
  • gebės numatyti matematinius metodus, programinę bei techninę įrangą, naudojamą automatikos ir valdymo sistemų srityje, įvertinant rinkoje nuolat kintančią automatikos ir valdymo priemonių bazę bei šių pokyčių įtakojamus reikalavimus; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės panaudoti inžinerijos pagrindų, procesų ir sistemų valdymo metodų bei automatikos ir valdymo priemonių žinias, priimant sprendimus;
  • gebės taikyti automatikos ir valdymo žinias, pagrįstas konkrečių procesų ir objektų valdymo teorinių ir eksperimentinių tyrimų rezultatais; taip pat taikyti teorines žinias, būtinas procesų ir sistemų naujų valdymo technologijų įsisavinimui;
  • gebės taikyti naujausius automatikos ir valdymo srities mokslinių eksperimentinių tyrimų rezultatus ar sukurtas teorines žinias, sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti pramonės automatikos ir valdymo žinias, pasitelkus individualius kūrybinius ir inovacinius gebėjimus, įvertinus savo veiklos rezultatus;

bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektros inžinerijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti elektros inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti techninių sistemų ir technologinių procesų automatizavimo ir kompiuterinio valdymo sistemų priežiūros, įdiegimo ar kitą inžinerinį darbą įvairių pramonės šakų, transporto, paslaugų įmonėse bei projektavimo organizacijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju