Mokymo programos
Intelektualios elektroninės sistemos Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612H61005
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius matematikos, fizinių mokslų, vadybos, bendrųjų inžinerijos ir išsamių elektronikos inžinerijos žinių, įvaldžiusius analizės ir projektavimo metodus, elektronikos gamybos technologijas ir vadybos metodus, gebančius naudotis informacinėmis technologijomis ir savarankiškai tobulėti, pasirengusius projektinei, inžinerinės priežiūros, technologijų valdymo, gamybos organizavimo, verslo planavimo bei personalo vadybos veiklai.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektronikos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, komunikavimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, teorinę mechaniką, medžiagų atsparumą, ergonomikos pagrindus, matematiką, chemiją, fiziką, tikimybių teoriją ir statistiką, mikro- ir makroekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, medžiagų mokslą ir inžineriją, grandinių teoriją, matavimus ir metrologijos pagrindus; bei specialaus lavinimo dalykus: mikro- ir nanotechnologijas elektronikoje, elektronines vaizdų technologijas, elektroninės aparatūros konstravimą ir technologijas, elektroninių sistemų projektavimą, elektroninių įtaisų patikimumą, personalo vadybą, planavimą, tarptautinio verslo ekonomiką ir vadybą, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 50 dalykų.
Praktika atliekama įmonėse ir organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu susipažįstama su organizacijos, kurioje atliekama praktika, struktūra ir valdymu, veiklos rūšimi, gaminių (paslaugų) asortimentu, ugdomi gebėjimai atlikti gaminio projektavimo darbus, paruošti techninę dokumentaciją, suvokti technologijos projektavimo klausimus, suprasti konkrečią technologiją ir atlikti jos praktinio diegimo analizę, atliekami eksperimentiniai tyrimai ir matavimai, išugdomi gebėjimai suvokti organizacijos valdymo struktūrą, organizacijos plėtros tendencijas ir kryptis, analizuoti teikiamas paslaugas, jų poreikį ir perspektyvas, suprasti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo koncepciją, išmokstama atlikti verslo aplinkos sąlygų analizę, sudaryti verslo planą, įsisavinami paslaugų projektavimo principai bei jų praktinė realizacija, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Elektronikos inžinerijos ir vadybos studijų programą, studijas galima tęsti elektronikos, elektros ar informatikos inžinerijos studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Elektronikos inžinerijos ir vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti projektinį, inžinerinės priežiūros, technologijų valdymo, gamybos organizavimo, verslo planavimo bei personalo vadybos darbą.
Asmuo, įgijęs elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės spręsti elektroninių įtaisų projektavimo, gamybos, organizacinius ir komercinius uždavinius, įvertinant ekonominius veiksnius;
  • gebės valdyti ir pritaikyti sudėtingas elektronikos technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti veiklai atlikti reikalingą informaciją; atlikti užduotis, įvertinant socialines ir etines problemas;
  • gebės numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus konkrečioje elektronikos inžinerijos srityje, įvertinant naujai atsirandančius veiklos elementus ir nuolat kintantį veiklos turinį; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės panaudoti teorines arba praktines žinias priimant sprendimus;
  • gebės taikyti įgytas žinias elektronikos uždaviniams spręsti; parinkti, projektuoti, modernizuoti ir eksploatuoti elektronikos įrenginius ir sistemas, vertinti jų efektyvumą;
  • gebės taikyti naujausias elektronikos srities arba mokslinių tyrimų (fundamentaliųjų ir taikomųjų) sukurtas teorines žinias sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti elektronikos srities žinias, mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektronikos inžinerijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti elektronikos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti projektinį, inžinerinės priežiūros, technologijų valdymo, gamybos organizavimo, verslo planavimo bei personalo vadybos darbą.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju