Mokymo programos
Evangeliškoji Teologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612V60003
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems
Ne žemesnis kaip vidurinis
2. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos
Nėra
3. Anotacija
Evangeliškosios teologijos studijų programa siekia teikti krikščioniškos orientacijos teologinį išsilavinimą, kuris tarnystės metu padėtų taikyti įgytas žinias. Tai akademinės studijos, susidedančios iš įvairių teologinių disciplinų, pagrįstų krikščioniško tikėjimo tradicijomis ir Apaštalų bei Nikėjos tikėjimo išpažinimu.
Mokymo planą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmoji dalis - Biblijos studijos, kurių metu studentai mokosi Biblijos aiškinimo principų tiesiogiai dirbdami su tekstu. Antroji dalis nagrinėja bendrąjį kontekstą. Studijuodami filosofiją, istoriją, kultūrą bei sisteminę teologiją, studentai mokosi ieškoti Biblijos teksto sąlyčio su pasaulio realijomis. Trečiosios dalies tikslas - praktinis teorinių žinių, įgytų studijuojant tekstus ir kontekstą, taikymas. Bendrojo lavinimo bloką sudaro socialinių ir humanitarinių mokslų disciplinos (56 kreditai).
3.1 Programos pagrindų bloką - dalykai, formuojantys bendruosius teologijos pagrindus:
Biblijos aiškinimo metodika (4)
Filosofijos įvadas (4)
Krikščionybės istorija (4)
Naujojo testamento įvadas (4)
Pasaulio religijos (4)
Religijos filosofija (4)
Senojo testamento įvadas (4)
Vakarų civilizacijos istorija (8)
Teologijos įvadas (4)
Iš viso: 40 kreditų
3.2Specialaus lavinimo bloko dalykai leidžia gilintis į įvairias Biblijos studijų sritis, krikščionių teologiją ir praktiką. Šį bloką sudaro:
Apaštalo Pauliaus gyvenimas ir laiškai (4)
Dvasinio ugdymo pagrindai (4)
Etika (4)
Katalikų teologija po II-ojo Vatikano susirinkimo (4)
Misijų teologija (4)
Moksliniai ir religiniai pasaulio aiškinimo metodai (4)
Penkiaknygė (4)
Reformacija protestantiškame ir katalikiškame kontekste (4)
Sinoptinės Evangelijos (4)
Žymieji krikščionių mąstytojai (4)
Taip pat programa siūlo rinktis studentams pasirenkamųjų dalykų, teikiančių galimybę gilintis į juos dominančią sritį, pvz. Naujojo Testamento graikų kalba, hebrajų kalba, pranašai, Išminties knygos, šiuolaikinė teologija, teologinės temos lietuvių literatūroje, bažnyčios samprata ir misija, dvasinė pagalba ir konsultavimas, katechetikos praktika. Šios specialybės studentas kaip pasirenkamąjį dalyką gali rinktis ir kitų sričių discipliną.
Iš viso: 64 kreditai
4. Praktika
Pasirinktinai
5. Studijų kalba
Studijų programoje vartojamos dvi kalbos - tarptautinė anglų kalba ir valstybinė lietuvių kalba. (Anglų kalba yra ne vien komunikacijos, bet ir mokymo priemonė. Angliškai dėstomus dalykus dėsto dėstytojai, kuriems ši kalba yra gimtoji. Dalykus, susijusius su lietuviškomis realijomis, dėsto Lietuvos universitetus baigę dėstytojai.)
6. Studijų pabaiga
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu (5 valandų trukmės egzaminas raštu) arba diplominiu darbu (4)

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

7. Karjeros galimybės
Dauguma absolventų pasirenka įvairias tarnystes jų pačių religinėse bendruomenėse. Bažnyčios gyvenime jų galimybės atsiskleidžia mokant, pamokslaujant, dirbant su jaunimu bei sielovadoje. Absolventai, apsisprendę dirbti įvairiose krikščioniškose organizacijose, nagrinėja religijos ir gyvenimo klausimų sankirtas, taip pat eina įvairias pareigas. Visi šios programos absolventai yra pasirengę tolesnėms magistrantūros studijoms Lietuvos ir užsienio universitetuose. Be to, jie gali:
aktyviai dalyvauti įvairiose studentų religinėse bendruomenėse;
eiti įvairias vadovaujančias pareigas kitose krikščioniškose organizacijose;
mokyti ir sakyti pamokslus;
teikti pagalbą įvairioms organizacijoms, susijusiomis su religinėmis ir gyvenimo problemomis

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju