Mokymo programos
Fizika
Valstybinis kodas: 612F30009
Kodas pagal ISCED: 51144
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Fizikos studijų programos tikslas yra sudaryti sąlygas jaunimui įgyti moksliniais tyrimais pagrįstą ir naujausių technologijų lygį atitinkantį fizikos išsilavinimą ir bakalauro laipsnį. Programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos fizikos bakalaurą, gebantį taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje, mokantį dirbti su modernia įranga šiuolaikinėse įmonėse, bei įstaigose. Absolventas susiformuoja supratimą apie fizikos mokslo taikymą pramonėje ir fizikos reikšmę ekonomikai, aplinkosaugai bei socialiniam gyvenimui ir gali dirbti mokslo institucijose, moderniųjų technologijų versle, valstybinėse bei komercinėse struktūrose.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji fizikos bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinių studijų dalykus, formuojančius pasaulėžiūros pagrindus, ugdančius supratimą apie darnaus vystymosi principus: kultūros istoriją, filosofijos, psichologijos, vadybos pagrindus, informacijos valdymą, specialybės kalbos kultūrą ir specialybės užsienio kalbą; studijų krypties dalykus, formuojančius profesionalų fizikinio pasaulio įvaizdį: aukštąją, diskrečiąją matematiką, diferencialines lygtis, tikimybių teoriją ir matematinę statistiką, programavimo pagrindus, mechaniką, termodinamiką, elektrą ir magnetizmą, optiką, astronomiją, kvantinę, kietojo kūno, branduolio bei elementariųjų dalelių, statistinę fiziką, matematinius fizikos metodus, kompiuterinę fiziką, lazerių fiziką, elektroniką, elektrodinamiką, autosvyravimus ir bangas, alternatyvius energijos šaltinius, modeliavimo pagrindus, kompiuterines technologijas statistiniuose tyrimuose, kompiuterių tinklus ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais. Pirmoji praktika - mokomoji, antroji - profesinės veiklos praktika atliekama programos specifiką atitinkančiose valstybinėse arba privačiose įmonėse, įstaigose. Pirmojoje praktikoje praktikantas dirba kaip stebėtojas, specialisto asistentas, antrojoje - kaip savarankiškai dirbantis, vadovaujant patyrusiam specialistui. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu su fizikos krypties mokslo tiriamojo darbo elementais. Baigusiajam suteikiamas fizikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus fizikos studijų programą įgyjama žinių ir gebėjimų, reikalingų susidaryti fizikiniam pasaulio įvaizdžiui profesiniu lygiu ir teikiančių galimybę tęsti studijas specialiose fizikos šakose, su fizika susijusiose srityse, t.y. studijas galima tęsti šalies ir užsienio universitetų fizikos mokslo krypties arba kitų mokslų krypčių magistrantūrose, rinktis laipsnio nesuteikiančias studijas mokytojo profesinei kvalifikacijai įgyti.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Fizikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti programos specifiką atitinkančiose šalies pramonės įmonėse, mokslo institucijose, moderniųjų technologijų versle, valstybinėse ar komercinės struktūrose.
Asmuo, įgijęs fizikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti įgytas dalykines žinias praktinėje bei profesinėje veikloje, kurti ir analizuoti profesinėje veikloje naudojamus fizikinių reiškinių modelius, atpažinti naujas problemas, teoriškai jas analizuoti bei planuoti sprendimų strategijas; pasirinkti tyrimų metodus, įvertinti jų tikslumo ir tinkamumo ribas; susieti eksperimentinius rezultatus su teoriniais modeliais; stebėti fizikinius vyksmus, sistemiškai atlikti matavimus ir fiksuoti rezultatus; dirbti naudojant standartinę fizikinę aparatūrą; matematiškai apdoroti matavimų rezultatus ir juos analizuoti; taikyti informacines technologijas sprendžiant fizikinius uždavinius; argumentuotai paaiškinti tyrimų rezultatus, daryti išvadas; parinkti tinkamus matematinius metodus ir taikyti juos fizikinėms problemoms spręsti.
- žinoti ne tik bendrąją, teorinę, eksperimentinę fiziką, nusakančias, apibūdinančias bei apibrėžiančias sąvokas, bet ir koncepcijas, principus bei dėsningumus, jų plėtotę ir taikymus nagrinėjamiems reiškiniams; išmanyti fundamentaliuosius fizikos reiškinius, tų reiškinių kokybines ir kiekybines išraiškas; nusimanyti apie naujas ir reikšmingas mokslinių tyrimų ir plėtros problemas; išmanyti matematikos ir informatikos priemones, jų naudojimą fizikos reiškinių analitiniam ir skaitiniam aprašymui bei modeliavimui; turėti humanitarinių ir socialinių mokslo žinių, būtinų tiek platesnei erudicijai, tiek filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais; spręsti kiekybinius ir kokybinius uždavinius ir tais atvejais, kai vertinimus reikia daryti turint ne visą būtiną informaciją; pateikti ir perduoti informaciją žodžiu, raštu ir daugialypėje informacinėje terpėje; naudotis analizinio ir skaitmeninio skaičiavimo būdais, įskaitant klaidų analizę, dydžio eilės įvertinimą, taisyklingą vienetų ir duomenų pateikimą; naudoti informacines technologijas teksto, grafinei informacijai ir tabuliuotiems duomenims apdoroti, jų registruoti ir saugoti, naudotis kompiuteriniais tinklais ir interneto ryšiais; plėtoti ir taikyti dalykines koncepcijas ir principus, identifikuoti, derinti ir realizuoti savo ir kitų poreikius bei vaidmenis, savarankiškai įsisavinti naujas žinias ir lavinti įgūdžius, siekti nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją.
Fizikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal fizikos studijų programą.
Norintiems siekti fizikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti fiziku nėra pripažįstama.
Įgiję fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį absolventai galės dirbti mokslo institucijose, šalies pramonėje, moderniųjų technologijų versle, valstybinėse ar komercinės struktūrose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju