Mokymo programos
Fizika ir informacinės technologijos Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X13018
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti fizikos bakalaurus ir fizikos, astronomijos ir kompiuterijos dalykų mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus žmonėmis bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose, dirbti kolegijose, universitetuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studijų programą sudaro: bendrojo lavinimo dalykai: filosofija, ugdymo filosofija, ekonomika, kalbos kultūra, specialybės užsienio kalba; studijų pagrindų dalykai: klasikinė fizika (mechanika ir molekulinė fizika, elektra ir optika, atomo ir branduolio fizika), teorinė fizika (teorinė ir kvantinė mechanika, elektrodinamika, specialioji reliatyvumo teorija, termodinamika ir statistikinė fizika, simetrija ir elementariosios dalelės, astrofizika, kietojo kūno fizika), matematika ir informatika; specialiojo lavinimo dalykai: astronomija, fizikos ir astrofizikos istorija, skystųjų kristalų fizika, puslaidininkių fizika, fizikos žinių sisteminimas. Į šių dalykų grupę įeina kursinis darbas ir fizikos bakalauro baigiamasis darbas.
Lygiagrečiai studijuojami pedagogo rengimui skirti dalykai: pedagogika, psichologija, sveikatos ugdymas, fizikos didaktika.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas mokomosiose ir mokslinėse fizikos laboratorijose universitete ir pedagoginė praktika bendrojo lavinimo mokyklose bei gimnazijose. Pedagoginės praktikos metu (800 val.) studentai įtvirtina ir tobulina, fizikos, astronomijos ir kompiuterijos dalyko mokymo bei organizacinio darbo su moksleiviais, gebėjimus.
Programa baigiama pedagoginių studijų baigiamuoju darbu ir baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas fizikos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus šią studijų programą, studijas galima tęsti įvairių sričių fizikos ir edukologijos mokslų sričių magistrantūrose.
Fizikos ir taikomosios kompiuterijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti fizikos mokytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Fizikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti fizikos, astronomijos ir kompiuterijos mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs fizikos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti įvairaus amžiaus žmones įvairių tipų mokyklose fizikos, astronomijos ir kompiuterijos dalykų, organizuoti papildomo ugdymo veiklas, vedant užsiėmimus fizikos, technikos, kompiuterijos, elektronikos ir astronomijos būreliuose, esančiuose vaikų ugdymo centruose ir mokyklose, lavinti kūrybinius mokinių gebėjimus, taikyti naujausius mokymo metodus, naudojant šiuolaikines mokymo priemones ir informacines technologijas;
- žinoti mokymo proceso organizavimo principus, naujausius metodus, technologijų naudojimo ypatumus, klasikinę ir teorinę fiziką, moderniąją fiziką, astronomiją ir astrofiziką, puslaidininkių ir skystųjų kristalų fiziką;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Fizikos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal fizikos ir taikomosios kompiuterijos studijų programą.
Norintiems siekti fizikos bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti fizikos, astronomijos ir kompiuterijos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję fizikos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti fizikos, astronomijos ir kompiuterijos mokytoju pagrindinėse, suaugusiųjų mokymo centrų ir bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose ir gimnazijose, kituose mokymo centruose ir papildomo ugdymo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju