Mokymo programos
Kelių ir geležinkelių inžinerija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612H22001
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kelių ir geležinkelių inžinerijos bakalaurus, gebančius valdyti ir suprasti technologinius procesus, pasirengusius savarankiškai priimti sprendimus, pagrįstus inžinerine logika, greitai suprantančius naujas medžiagas bei technologijas, kartu formuojant brandžias bei integralias asmenybes, turinčias poziciją, aiškią vertybių bei nuostatų sistemą, pasirengusius profesinei veiklai projektavimo, tiesybos ir eksploatacijos įmonėse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Busimieji kelių ir geležinkelių inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: užsienio kalbą, specialybės kalbos kultūrą, filosofiją, technikos filosofiją, darbų saugą ir aplinką, politinę kultūrą, darnų vystymą, marketingą; studijų pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, informacines technologijas, teorinę mechaniką, inžinerinę grafiką, medžiagotyrą ir statybines medžiagas, medžiagų mechaniką, kompiuterinę grafiką, gelžbetonines, metalines ir mūrines konstrukcijas, skysčių mechaniką, inžinerinę geologiją ir gruntų mechaniką, vadybą; specialybinius dalykus: susisiekimo sistemą, kelių tiesybos medžiagas, kelių tiesybos mašinas ir įmonių planavimą, geležinkelių projektavimą, automobilių kelių projektavimą, automobilių kelių tiesybos technologiją ir organizavimą, viršutinę bėgių kelio konstrukciją, transporto statinius, inžinerines eismo saugumo priemones, automobilių kelių priežiūrą, geležinkelių tiesybos ir remonto technologiją ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė, geodezijos mokomoji ir gamybinė praktika įmonėje. Praktinių studijų trukmė - 11 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami inžinerinio darbo įgūdžiai, susipažinimo su darbo aplinka, mokymosi, projektavimo, kelių bei geležinkelių taisymo ir prižiūrėjimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas kelių ir geležinkelių inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus kelių ir geležinkelių inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Kelių ir geležinkelių inžinerija skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti kelių ir geležinkelių inžinieriais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti kelių ir geležinkelių inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs statybos inžinerijos kvalifikaciją, turi:
gebėti dirbti kelių ir geležinkelių projektavime naudojama programine įranga, savarankiškai projektuoti atskirus kelių ar geležinkelių konstrukcinius elementus, atlikti ekonominius skaičiavimus, teisingai parinkti standartizuotus konstrukcinius elementus projektavimo metu, savarankiškai dirbti, atliekant kelių ir geležinkelių konstrukcinių elementų įrengimo darbus, teisingai parinkti darbų atlikimo technologijas ir medžiagas, mašinas ir mechanizmus, racionaliai planuoti darbų atlikimo laiką ir tvarką, taikyti naujausias technologijas kelių ir geležinkelių inžinerijoje, organizuoti kelių priežiūros darbus žiemos ir vasaros periodais, analizuoti esamą kelių tinklo būklę bei numatyti priemones šiai būklei gerintižinoti fundamentaliuosius ir specialiuosius dalykus ir teorijas, taikytinas kelių ir geležinkelių inžinerijoje, kelių ir geležinkelių įtaką visuomenės ir valstybės gyvavimui, Lietuvos ir pasaulinę patirtį projektuojant, tiesiant ar prižiūrint kelius, geležinkelius, aerodromus, Lietuvos statybų įstatyminę bazę, techninius reikalavimus, statybos taisykles, statybos rekomendacijas ir kitą norminę literatūrą, reglamentuojančią kelių, geležinkelių ir aerodromų projektavimą, tiesybą ar priežiūrą, naujausias technologijas, ergonomikos pagrindus mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo ir kitų darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Statybos inžinerijos kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal kelių ir geležinkelių inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kelių ar geležinkelių inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti kelių, geležinkelių ir aerodromų projektavimo, tiesybos ar priežiūros įmonėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju