Mokymo programos
Gaisrinė sauga Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612H12001
Kodas pagal ISCED: 51186
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti gaisrinės saugos inžinierius, turinčius reikiamų žinių ir būtinų įgūdžių gaisrų, avarijų, stichinių nelaimių padarinių likvidavimo organizavimui, gebančius vykdyti gaisrų ir avarijų prognozavimą bei rizikos valdymą .
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji gaisrinės saugos inžinieriai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, užsienio kalbą, kūno kultūrą, specialybinius dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, informacines technologijas, teorinę mechaniką, konstrukcijų mechaniką, žmonių saugą ir sveikatą, skysčių mechaniką, teisę, ekonomiką, vadybos pagrindus, statinių architektūrą ir konstrukcijas, technologinių procesų gaisrinę profilaktiką, gaisrinės saugos organizavimą, gaisrinę ir gelbėjimo darbų techniką, statybines medžiagas ir konstrukcijas gaisro metu, priešgaisrinę profilaktiką statybose, elektrotechnikos ir elektros įrenginių priešgaisrinę profilaktiką, degimo ir gesinimo teoriją, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo darbų organizavimą, gaisrinę taktiką, gaisro ir sprogimo pavojaus įvertinimą ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: mokomoji praktika ir dvi gamybinės praktikos. Praktinių studijų trukmė - 480 val. Jų metu būsimieji gaisrinės saugos inžinieriai susipažįsta su ugniagesio gelbėtojo darbo specifika, įgyja praktinių įgūdžių organizuojant gelbėjimo ir gaisrų gesinimo darbus, įtvirtina teorines specialiųjų disciplinų žinias ir pritaiko jas praktiniame darbe.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiama gaisrinės saugos inžinieriaus kvalifikacija.
Baigus gaisrinės saugos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Gaisrinės saugos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti gaisrinės saugos inžinieriais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti gaisrinės saugos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti vertinti saugos sistemos struktūrą ir procesus, susijusius su gaisrais ir ekstremaliomis situacijomis, naudoti saugos užtikrinimo įrangą ir techniką, parinkti ir tinkamai naudoti saugos priemones, įvertinti medžiagų ir reiškinių panaudojimo riziką bei ją kontroliuoti, įgytas dalykines žinias ir įgūdžius savarankiškai taikyti sprendžiant saugos uždavinius, vykdyti gaisrų ir avarijų prognozavimą bei rizikos valdymą, atpažinti ir analizuoti naujas problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, teoriškai suprasti naujas technologijas, įvertinti inžinerinius sprendimus ekonominiu, socialiniu ir saugos požiūriu, naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais
- žinoti saugos inžinerijoje naudojamas medžiagas ir elementus bei jų savybes, gaisrinės saugos sistemos struktūrą, jos elementus, žmonių įtaką saugai, medžiagų, konstrukcijų ir technologinių procesų saugą, saugos užtikrinimo įrangą ir techniką, teisinį saugos valdymą
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, vadovauti kolektyvui
Inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal gaisrinės saugos studijų programą.
Norintiems siekti inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti gaisrinės saugos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti gaisrinės saugos inžinieriumi Vidaus Reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų tarnybose, statybos ir pramonės įmonėse, projektavimo institucijose arba tęsti studijas magistratūroje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju