Mokymo programos
Aplinkotyra ir ekologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612F70001
Kodas pagal ISCED: 51185
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aplinkotyrininkus, gebančius tirti ir analizuoti aplinkos ir pagrindinių jos komponentų – oro, vandens, dirvožemio būklę, vertinti užterštos aplinkos poveikį gyvajai gamtai ir žmogui bei numatyti reikiamas priemones aplinkos būklei gerinti vadovaujantis darnaus vystymosi principais.
Stojantieji turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji aplinkos apsaugos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: etiką, psichologiją, istoriją, ekonomiką, logiką ir kt. ir specialybės dalykus: aplinkos bioindikaciją, biologinę įvairovę ir jos apsaugą, vandens ekologiją, dirvožemio ekologiją, žmogaus ekologiją, miestų želdinius, gyvūniją ir aplinką, aplinkos chemiją, aplinkos ekonomiką ir teisę, aplinkos inžineriją, aplinkos išteklius, aplinkos apsaugos politiką ir teisinį reguliavimą ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: augalų biologija, kompleksinė ekologijos ir aplinkotyros praktika, aplinkos inžinerija. Praktinių studijų trukmė – 3 kreditai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas aplinkotyros bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus aplinkotyros studijų programą, studijas galima tęsti ekologijos ir aplinkotyros krypties magistratūroje.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aplinkotyros bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aplinkotyrininko darbą.
Asmuo, įgijęs aplinkotyros bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai analizuoti pagrindinius gamtinius ir antropogeninius aplinkos komponentus ir jų sąveiką, vertinti antropogeninius vietinio, regioninio ir pasaulinio masto klimato ir aplinkos pokyčius, numatyti reikiamas technines, teisines, ekonomines priemones aplinkos būklei gerinti ir neigiamam poveikiui mažinti, stebėti ir vertinti aplinkos ir atskirų jos komponentų būklę bei taikomų aplinkosauginių priemonių veiksmingumą, apibendrinti gaunamą informaciją, vertinti vykstančius pokyčius ir parengti racionalius, darnaus vystymosi koncepciją atitinkančius, aplinkosauginius sprendimus;
žinoti aplinkos užterštumo problemas, teisinį reguliavimą, priemones ir būdus užterštumui mažinti, aplinkos tyrimų metodus, darnios plėtros principus;mokėti dirbti su informacinėmis (geoinformacinėmis) sistemomis, teisiniais dokumentais ir informacijos šaltiniais, užsienio kalbas, organizuoti savo darbą.
Aplinkotyros bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekologijos ir aplinkotyros studijų programas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aplinkosaugos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję aplinkotyrininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti aplinkotyrininku aplinkos tyrimų ir apsaugos valstybės ir savivaldybių institucijose, aplinkosaugos ir darnios plėtros konsultacinėse firmose bei gamybos įmonėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju