Mokymo programos
Ekologija ir gamtamokslinis ugdymas
Valstybinis kodas: 612X13005
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Vakarinė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti gamtos ir biologijos dalyko mokytojus, gebančius dirbti bendrojo lavinimo mokyklose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekologijos ir aplinkotyros mokytojai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: informatiką, užsienio kalbą, sveikatos ugdymą ir aplinką, ekonomiką ir aplinkonaudą, filosofijos įvadą ir gamtos mokslų filosofiją, meninį ugdymą ir gamtos estetiką ir kt.; studijų pagrindų dalykus: botaniką, zoologiją, aukštąją matematiką, bendrąją fiziką, citologiją ir histologiją, geomorfologiją ir geografiją, bendrąją ir neorganinę chemiją, bendrąją ekologiją, biologinę chemiją, evoliucijos teoriją ir kt.; specialybės dalykus: aplinkos fiziką, ekologinių duomenų analizę, bendrijų ekologiją, aplinkos chemiją, globalinę ekologiją, žmogaus ekologiją ir aplinkosaugą, gyvūnų ekofiziologiją, didaktiką ir mokymo metodikas ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: laboratoriniai darbai ir pedagoginė praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, gamtos ir biologijos mokymo įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama gamtos ir gamtos didaktikos baigiamuoju egzaminu ir bakalauro darbu arba pedagogikos ir psichologijos dalyko egzaminu. Baigusiajam suteikiamas ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus gamtos studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Gamtos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti ekologijos ir aplinkotyros mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti gamtos mokslų ar biologijos mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti gamtamokslinių dalykų, organizuotiir vesti papildomo ugdymo aplinkosaugos, zoologų, botanikų ir kitus gamtamokslinio profilio būrelius, ugdyti mokslinį gamtos mokslų pasaulio supratimą, lavinti kūrybinius vaikų gebėjimus, organizuoti ekologinius, gamtotyrinius darbus, renginius, viktorinas, šventes gamtine tematika, parodas ir konkursus, atlikti gamtamokslinius tyrimus, rengti ir vertinti gamtos mokslų projektus;
- žinoti įvairias gamtos mokslų mokymo metodikas, būdus, ugdymo organizavimo formas, mokymo priemones, projektinių darbų bei renginių gamtamoksline tematika organizavimo principus, laboratorinių darbų taisykles, gamtos mokslų dalykų mokyklinį turinį, pedagogikos pagrindus;
- mokėti dirbti su informacinėmis technologijomis, laboratorijų įrangimais, ir prietaisais, organizuoti savo darbą.
Ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal gamtos studijų programą.
Norintiems siekti ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekologijos ir aplinkotyros mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti gamtos ar biologijos mokytoju bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose ir gimnazijose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju