Mokymo programos
Estrados menas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W40001
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Estrados meno studijų programa skirta rengti plačių galimybių aktorių, kuris galėtų dirbti pramogų versle, teatro scenoje, kultūros įstaigose, gebėtų rengti programas individualiai ar su kolektyvu, dalyvauti muzikiniuose bei choreografiniuose projektuose.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: užsienio kalbą, kultūros istoriją, specialybės kalbos kultūrą, filosofijos pagrindus,audiovizualinio meno pagrindus, informacijos valdymą, ergonomiką, studijų pagrindų dalykus: scenos kalbą,teatro istoriją, lietuvių ir užsienio dramaturgiją, bendravimo psichologiją, režisūros pagrindus,menų raidą, kultūros vadyba, judesio plastiką, scenarijaus rašymo pagrindus, scenografiją ir sceninį kostiumą, specialiuosius (profesinius) dalykus: aktorinį meistriškumą (Estrados artisto studija), judesio plastiką, dainavimą, grojimą muzikos instrumentais, grimą, scenografiją ir sceninį kostiumą ir t.t.
Praktinė veikla vyksta mokomajame teatre, kur studentai atlieka savarankiškus darbus, taip pat rengia įvairaus pobūdžio pasirodymus, veda koncertus bei vakarus universitete bei miesto renginiuose. Praktinių studijų trukmė nėra nurodoma valandomis, tačiau savarankiški kūrybiniai projektai privalomi atlikti kiekvieną semestrą (nuo 3 iki 8 sem.). Šių darbų skalė yra nevaržoma - studentai gali rinktis įvairiausią temą ir pobūdį. Tikslas - studento kūrybinių galių bei jo individualumo atsiskleidimas.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigiamąjį darbą sudaro 3 - 5 scenos darbai, kuriuose atskleidžiami diplomantų profesiniai įgūdžiai.
Tai stilių ir žanrų, spektaklių įvairovė - pradedant klasikine drama ir baigiant šokio, dainavimo ar parodijų spektakliais.
Baigusiajam suteikiamas teatro ir kino bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus estrados meno bakalauro studijų programą studijas galima tęsti, humanitarinių mokslų teatro krypties magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aktoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti aktoriumi, renginių organizatoriumi ir vedėju, režisieriumi.
Asmuo, įgijęs aktoriaus kvalifikacija, turi:
- gebėti persikūnyti įvairiose aplinkybėse, motyvuoti savo poelgius, koordinuoti sceninį judesį, taisyklingai ir raiškiai kalbėti, žadinti kūrybinę mintį, parengti režisūrinius planus bei scenarijus renginiams;
- žinoti vaidybos meno psichologinės ir fizinės technikos pagrindus bei veikimo scenoje logiką; kaip ugdyti psichofizines galias pasireiškiančias kalbėjimo žodžio bei judesio vyksme; įvairių stilių ir žanrų kūrinius; elementarųjį muzikos raštą ir kt.
mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais
Aktoriaus kvalifikacija galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal estrados meno studijų programą.
Norintiems siekti aktoriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aktoriumi nėra pripažįstama.
Įgijusieji aktoriaus kvalifikaciją gali vaidinti teatruose, rengti koncertines programas (vaidybines, muzikines, šokių), renginių scenarijus, būti renginių vedėjais bei režisieriais, dirbti kultūros ir švietimo įstaigose, įvairiose visuomeninėse bei individualiose įstaigose, pramogų versle.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju