Mokymo programos
Chemija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X13019
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programa skirta rengti chemijos bakalaurus ir chemijos dalyko mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus žmonėmis bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, gimnazijose ir mokymo centruose, dirbti kolegijose ir universitetuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Programą sudaro: bendrojo lavinimo dalykai: filosofija, ugdymo filosofija, specialybės kalba, užsienio kalbos vartosenos tobulinimas; studijų krypties pagrindų dalykai: bendroji, neorganinė. analizinė, organinė, teorinė chemija, aukštoji matematika, fizika, neorganinė ir organinė sintezė ir kt.; studijų krypties specialaus lavinimo dalykai: gilinantys studijų pagrindų dalykai, šakos dalykai (arba alternatyvos), pedagoginių studijų dalykai(pedagogika, psichologija, sveikatos ugdymas, dalyko didaktika), pedagoginė praktika (stebimoji, pedagogo asistento, dalyko). Į šių dalykų grupę įeina ir pedagoginių studijų baigiamasis darbas, laisvai pasirenkamieji dalykai bei chemijos bakalauro baigiamasis darbas.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas laboratorijose universitete ir stebimoji, pedagogo asistento bei dalyko pedagoginė praktikos. Praktikų metu (20 savaičių) tvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, chemijos mokymo įgūdžiai, organizacinio darbo gebėjimai.
Studijų programa baigiama pedagoginių studijų ir chemijos baigiamuoju bakalauro darbais. Baigusiajam suteikiamas chemijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus chemijos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Chemijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti chemijos mokytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Chemijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti chemijos mokytoju.
Asmuo, įgijęs chemijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti įvairius mokymo metodus chemijos pamokų metu, demonstruoti bandymus, atlikti laboratorinius darbus, organizuoti grupinį mokinių darbą, vykdyti užklasinę veiklą: steigti būrelius, vesti renginius – olimpiadas, konkursus, viktorinas, analizuoti eksperimentų rezultatus ir daryti išvadas, spręsti teorinius ir praktinius uždavinius bei paaiškinti kitiems, lavinti mokinių gebėjimus kūrybiškai taikyti chemijos žinias ir įgūdžius praktinėje veikloje
- žinoti chemijos kabineto įrengimo bei saugaus darbo principus, chemijos eksperimento techniką ir metodiką
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą
Chemijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal chemijos studijų programą.
Norintiems siekti chemijos bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti chemijos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję chemijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, gimnazijose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju