Mokymo programos
Taikomoji chemija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612F10002
Kodas pagal ISCED: 51144
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius fundamentalių žinių, būtinų suprasti su chemija susijusius reiškinius tiek gamtoje, tiek pramoniniuose procesuose, susipažinusius su chemijos procesais ir aparatais, gebančius atlikti junginių analizės ir sintezės darbus, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, įgytas žinias taikyti praktikoje, įgijusius informacijos paieškos įgūdžių ir išmanančius verslo ir vadybos pagrindus, taip pat gebančius dirbti tiriamąjį ir inžinerinį darbą chemijos pramonės, farmacijos, kosmetikos įmonėse, įvairiose chemijos analitinėse bei mokslinėse laboratorijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji chemijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: komunikavimo pagrindus, filosofiją, teisės ir vadybos pagrindus, mikro- ir makroekonomiką, kalbas; studijų pagrindų dalykus: matematiką, informacinių technologijų pagrindus, bendrąją biologiją, fiziką, chemiją, biochemiją, chemijos inžineriją, žmogaus saugą; bei specialaus lavinimo dalykus: bioneorganinę ir bioorganinę chemiją, cheminę analizę, paviršiaus ir koloidų chemiją, fizikocheminę analizę, mikrobiologiją, polimerų chemiją ir kt. Iš viso studijuojami 47 dalykai.
Studijų metu organizuojama praktika gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu susipažįstama su pagrindinių gamybų technologijomis, įgyjamos pagrindinės žinios apie pramonėje vykstančius procesus, ugdomi praktiniai įgūdžiai, padedantys sėkmingai dirbti pasirinktoje veiklos srityje, gilinamos žinios apie nagrinėjamą technologiją, renkami duomenys bakalauro baigiamojo darbo parengimui, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas chemijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Taikomosios chemijos studijų programą, studijas galima tęsti chemijos, chemijos inžinerijos studijų krypties ar artimos fizinių mokslų studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Taikomosios chemijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti chemijos bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Chemijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį ir inžinerinį darbą chemijos pramonės, farmacijos, kosmetikos įmonėse, įvairiose chemijos analitinėse bei mokslinėse laboratorijose.
Asmuo, įgijęs chemijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės planuoti ir vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, parinkti tyrimų metodus bei įrangą, analizuoti darbo rezultatus, rengti ataskaitas;
  • gebės dirbti su standartine instrumentine technika;
  • gebės ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti reikalingą informaciją, naudojant įvairias informacijos paieškos sistemas;
  • gebės standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės kūrybiškai ir novatoriškai taikyti dalykines žinias, sprendžiant su chemija susijusius teorinius bei praktinius uždavinius;
  • gebės sekti, analizuoti ir taikyti naujausias chemijos žinias, sprendžiant veiklos keliamas problemas;
  • gebės taikyti plačias teorines žinias, įsisavinant naujas technologijas;

bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Chemijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal chemijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti chemijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti chemijos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję chemijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį ir inžinerinį darbą chemijos pramonės, farmacijos, kosmetikos įmonėse, įvairiose chemijos analitinėse bei mokslinėse laboratorijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju