Mokymo programos
Apskaita ir finansai Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612N40001
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Apskaitos ir finansų studijų programa skirta rengti apskaitos studijų krypties bakalaurus, išmanančius apskaitos, finansų tvarkymo ir valdymo principus, gebančius įvertinti ūkines operacijas ir įvykius bei savarankiškai spręsti problemas, susijusias su ekonominės informacijos formavimu ir panaudojimu verslo ir viešojo sektoriaus organizacijose.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji apskaitos ir finansų bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, gamtamokslinę pasaulio sampratą, valstybės ir visuomenės raidą; studijų pagrindų dalykus: matematiką ir tikimybių teoriją, taikomąją informatiką, mikroekonomiką, makroekonomiką, vadybos pagrindus, teisės pagrindus, statistiką, apskaitos pagrindus, finansų pagrindus, psichologijos pagrindus, sociologijos pagrindus, rinkodaros pagrindus, Europos integracinius procesus ir kt. bei specialiuosius (profesinius) dalykus: finansinę apskaitą, valdymo apskaitos pagrindus, audito pagrindus, apskaitos informacines sistemas, finansinę analizę, įmonės finansus, finansų valdymo pagrindus, žemės ūkio statistiką ir prognozavimą, žemės ūkio verslo subjektų apskaitos ypatumus ir kt.
Numatyta profesinės veiklos praktika, kurios trukmė - 400 val.. Praktika atliekama įmonėse ar organizacijose, skirta pažinti organizaciją, jos finansų valdymo bei apskaitos organizavimo principus.
Studijų programa baigiama baigiamuoju pagrindinių universitetinių studijų darbu. Baigusiajam suteikiamas apskaitos ir finansų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus apskaitos ir finansų studijų programą studijas galima tęsti vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos, teisės, o taip pat kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Apskaitos ir finansų bakalauro kvalifikacija, įgyta studijuojant apskaitos ir finansų studijų programą, reikalinga norint dirbti buhalterio, finansininko, vidaus auditoriaus, konsultanto darbą.
Asmuo, įgijęs apskaitos ir finansų bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti teisingai pritaikyti teisės aktus apskaitos ir finansų srityje, dokumentuoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti apskaitos informaciją, pagrįsti strateginius ir operatyviuosius finansų valdymo sprendimus, nustatyti, analizuoti, vertinti, prognozuoti ir kontroliuoti ūkio subjektų turtą, nuosavybę, ūkinius procesus ir veiklos rezultatus.
- žinoti bendruosius ekonomikos ir vadybos dėsnius, bendruosius apskaitos principus ekonominei informacijai sisteminti, informacijos rinkimo, sisteminimo ir jos analizės metodus bei jų taikymo galimybes, apskaitos tvarkymo ir organizavimo principus, finansų tvarkymo ir valdymo principus, suprasti finansų vaidmenį ekonominėje sistemoje;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Apskaitos ir finansų bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal apskaitos ir finansų studijų programą.
Norintiems siekti apskaitos ir finansų bakalauro kvalifikacijos pagal apskaitos ir finansų studijų programą reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję apskaitos ir finansų bakalauro kvalifikaciją pagal apskaitos ir finansų studijų programą, asmenys gali dirbti buhalterio, finansininko, vidaus auditoriaus, konsultanto darbą verslo ir viešojo sektoriaus įmonėse ir organizacijose, valstybinėse mokesčių, draudimo, kontrolės, konsultavimo ir statistikos įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju