Mokymo programos
Vandenvalos įrenginių operatoriaus mokymo programa
Valstybinis kodas: 262085301
Kodas pagal ISCED: 23385
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Aplinkosauga
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją

Anotacija arba apibūdinimas

Programos apibūdinimas
  Vandenvalos įrenginių operatoriaus mokymo programa yra antrojo lygio profesinę kvalifikaciją suteikianti programa. Jos tikslas yra parengti operatorių, kuris mokėtų palaikyti bei reguliuoti prižiūrimų nuotekų valyklos įrenginių technologinius parametrus, derinti jų veikimą su gretimų valyklos įrenginių poreikiais, šalinti prižiūrimų įrenginių sutrikimus, išvengti avarinių būsenų, registruoti bei perduoti įrenginių būsenos ir technologijos parametrus.
  Mokymo programa parengta vadovaujantis Lietuvos profesijų klasifikatoriumi, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Inžinerinės ekologijos asociacijos išleista metodine medžiaga operatoriams "Nuotekų valymas", Komunalinio vandentiekio ir kanalizacijos techninės eksploatacijos taisyklių, Vandentvarkos darbų saugos taisyklių DT 3-99 reikalavimais, Lietuvos Respublikos įstatymais bei LR Vyriausybės nutarimais, atsižvelgiant į darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimus.
  Mokytis vandenvalos įrenginių operatoriumi gali ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, turintis pagrindinį bendrąjį išsilavinimą.
  Mokymo trukmė - 12 savaičių (480 val.). Teorijos mokymui skiriama
  184 val., praktiniam - 296 val. Teorijos mokymas vyksta mokymo procesui tinkamoje patalpoje, taikant mokyklinę pamokų ir pertraukų sistemą. Praktinis mokymas vyksta nuotekų valykloje.
  Mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu, kurio metu patikrinamos ir įvertinamos įgytos žinios bei praktiniai mokėjimai ir įgūdžiai.
  Sėkmingai baigęs šią mokymo programą asmuo įgyja profesinę vandenvalos įrenginių operatoriaus kvalifikaciją ir jam išduodamas nustatytos formos kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 2100) ir atestacijos pažymėjimas. Įgijęs kvalifikaciją vandenvalos įrenginių .operatorius gebės teisingai ir saugiai prižiūrėti vandenvalos įrenginius.
  Vandenvalos įrenginių operatorius galės dirbti įmonėje (organizacijoje), eksploatuojančioje nuotekų valymo įrenginius.
   Programą parengė SP UAB ,,Vilniaus vandenys" personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo poskyris.

Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus vandenys Vilnius Dominikonų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju