Mokymo programos
Hidrotechnika
Valstybinis kodas: 61204T107
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti inžinierius, žinančius ir suprantančius esminius aplinkos inžinerijos principus ir vandens aplinkoje vykstančius procesus, gebančius taikyti pagrindinius inžinerijos principus ir analitinius metodus identifikuojant, formuluojant ir sprendžiant vandens ūkio problemas, gebančius projektuoti, statyti, prižiūrėti ir valdyti vandens ūkio statinius, įvertinti jų patikimumą ir poveikį aplinkai.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji hidrotechnikos inžinieriai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: etiką ir estetiką, filosofiją, specialybinius dalykus: matematiką, hidrauliką, medžiagų atsparumą, inžinerinę hidrologiją ir hidrogeologiją, hidrotechnikos statinius, drenažą, vandentieką ir vandenvalą, vandens ūkio statybos technologiją, organizavimą ir vadybą, vandens ūkio sistemų eksploataciją ir kt. Iš viso studijuojama 50 dalykų.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas inžinieriaus kvalifikacinis laipsnis.
Baigus hidrotechnikos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti aplinkos arba statybos inžinerinio profilio darbą.
Asmuo, įgijęs inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti projektuoti vandens ūkio statinius, vandentiekio, nuotekų, drenažo, paviršinio nuotekų tvarkymo sistemas, gebėti palyginti įvairias galimas taikyti rekonstrukcijos technologijas, numatyti vandens ūkio sistemų ar atskirų elementų būklę po rekonstrukcijos, naudotis specialiomis kompiuterinėmis programomis, skirtomis vandens ūkio statinių ir atskirų jų konstrukcijų skaičiavimui, gebėti rinkti praktinei veiklai būtiną informaciją, ją sisteminti ir tinkamai taikyti teisinius ir norminius dokumentus, praktiškai realizuoti techninius, technologinius ir organizacinius sprendinius vandens inžinerijos srityje, stebėti esamą vandens ūkio statinių ir sistemų būklę, vertinti jos pokyčius, nustatyti problemines vietas bei deformacijas, tirti avarijų vietas, pildyti reikiamus vandens ūkio sistemų ar atskirų jos elementų eksploatacijos žurnalus;
- žinoti statybines medžiagas, jų savybes, pagrindines pastatų konstrukcijas ir elementus, jiems keliamus reikalavimus, pagrindinius pastatų projektavimo principus, žinoti vandens ūkio sistemų nepakankamo veikimo priežasčių nustatymo metodus, vandens rėžimo dėsningumus, jo skaičiavimo ir prognozavimo metodus, pagrindinius teisės aktų statybos srityje reikalavimus, statybos techninių reglamentų reikalavimus, vandens sistemų įrengimui naudojamas pažangias technologijas, pagrindinius vandens ruošimo metodus ir nuotekų valymo technologijas, buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymo būdus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal hidrotechnikos studijų programą.
Norintiems siekti inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aplinkos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti vandens ūkio inžinerijos sistemoje: hidrotechnikos statinių projektavimo, statybos, priežiūros ir valdymo institucijose ir firmose, hidrografinio tinklo ir aplinkos apsaugos tarnybose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju