Mokymo programos
Žemėtvarka
Valstybinis kodas: 61204T203
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti inžinierius, gebančius taikyti pagrindinius žemės naudojimo, kultūrinio kraštovaizdžio formavimo, nekilnojamojo turto tvarkymo ir administravimo principus bei metodus, vertinti žemės tvarkymo priemonių visumą žmogaus poreikių tenkinimui.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji inžinieriai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: etiką ir estetiką, filosofiją, specialybinius dalykus: matematiką, geodeziją, mikroekonomiką ir makroekonomiką, žemėtvarką, žemės kadastrą, topografinę braižybą, žemės teisę, nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, kaimo plėtros žemėtvarką ir kt.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu projektu. Baigusiajam suteikiamas inžinieriaus bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus žemėtvarkos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos ir socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti žemėtvarkos arba kraštotvarkos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti dirbti su geodeziniais prietaisais, apdoroti geodezinių matavimų duomenis ir vertinti jų tikslumą, rinkti, sisteminti informaciją georeferencinių duomenų bazių sudarymui, gebėti nustatyti žemės ir statinių vertę, teisiškai registruoti žemę ir pastatus, sisteminti ir analizuoti nekilnojamojo turto kadastro rodiklius, paruošti techninę-juridinę dokumentaciją nekilnojamojo turto sandoriams atlikti, rengti žemės pertvarkymo ir žemės konsolidacijos projektus, naudotis kompiuterinėmis technologijomis žemės tvarkymo planams rengti, gebėti atlikti žemės tvarkymo projektų ekonominį ir ekologinį pagrindimą, planuoti žemės ūkio ir kaimo plėtrą, vertinti gamtinius, socialinius, ekonominius ir kt. veiksnius, įtakojančius krašto kompleksinį tvarkymą, numatyti kraštotvarkos raidos ir plėtros kryptis, gebėti teikti teisines paslaugas žemės naudojimo klausimais;
- žinoti pagrindinius geodezinių matavimų ir duomenų apdorojimo būdus bei metodus, valstybinio geodezinio pagrindo sudarymą ir atnaujinimą, tinklų tikslumo klases, žemėlapių sudarymo ir kartografavimo metodiką, pagrindinius nekilnojamojo turto kadastro matavimų principus ir būdus, teisinius aspektus formuojant nekilnojamojo turto objektus, nekilnojamojo turto vertinimo, rinkos, pasiūlos ir paklausos veiksnius, nekilnojamojo turto formavimo, vertinimo ir rinkos principus, ekologinių, aplinkosauginių ir kt. priemonių svarbą kraštovaizdžio formavimui, pagrindinius žemės kiekybines ir kokybines savybes apibūdinančius rodiklius, jų panaudojimo sritis ir sąlygas teritorijų tvarkymui, žemės disponavimo, valdymo, naudojimo ir administravimo teisinius aspektus, pagrindinius veiksnius, lemiančius žemės rinkos, vertės, naudojimo apribojimus, žinoti reglamentus kaimo gyvenamųjų vietovių teritorijų tvarkymui, susijusius su dirvožemio, žemės gelmių, vandens telkinių apsauga, biologinės įvairovės padidinimu ir kraštovaizdžio apsauga, žemės informacinės sistemos kūrimo ir panaudojimo būdus bei galimybes;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendradarbiauti su kolegomis ir klientais.
Inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal žemėtvarkos studijų programą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti inžinieriumi nėra pripažįstami.
Norintiems siekti inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti žemės tvarkymo ir administravimo, kraštovaizdžio formavimo, geodezijos ir kartografijos, nekilnojamo turto vertinimo, registravimo įmonėse ir įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju