Mokymo programos
Biosocialinis ūkis ir mityba
Valstybinis kodas: 61210B105
Kodas pagal ISCED: 51172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti visuomenės sveikatos bakalaurus, gebančius kurti, sudaryti, taikyti ir tobulinti sąlygas visuomenės sveikatinimui per biosocialinės aplinkos bei augalinių žaliavų kokybės modeliavimo visumą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji visuomenės sveikatos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: psichologijos pagrindus, filosofiją, vadybą ir kt., studijų pagrindų dalykus: bendrąją fiziologiją, mikroorganizmų biologiją ir toksikologiją, maisto toksikologiją, taikomąją biotechnologiją ir kt. bei specialybinius dalykus: maisto mokslą, mitybos mokslą, žmogaus ekologiją ir mitybą, rekreaciją ir kaimo turizmą, augalinių ir gyvulinių produktų kokybę, mitybos kultūrą ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji praktika, skirta programos dalykų praktinių žinių įtvirtinimui ir profesinės veiklos praktika, skirta profesinių žinių ir gebėjimų ugdymui. Praktinių studijų trukmė – 9 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami gamtinių išteklių naudojimo biosocialinės aplinkos gerinimui, pažangiausių augalinių žaliavų kokybės modeliavimo sistemų propagavimo, kokybės modeliavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu arba baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus biosocialinio ūkio ir mitybos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių ar biomedicinos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Biosocialinio ūkio ir mitybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti visuomenės sveikatos bakalaurais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti visuomenės sveikatos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikaciją (pagal biosocialinio ūkio ir mitybos studijų programą), turi:
- gebėti atsakingai pasirinkti žmogiškąsias vertybes, analizuoti problemas, priimti tinkamus sprendimus planuojant bei organizuojant veiklą, orientuotis socialinėje bei teisinėje sistemoje, taisyklingos mitybos principus perteikti visuomenei, spręsti visuomenės sveikatinimo problemas, formuoti aktyvią ir už savo sveikatą atsakingą visuomenę, gamtinius išteklius naudoti biosocialinės aplinkos gerinimui, taikyti aplinkosaugos principus sveikatinimui, formuoti draugišką požiūrį į aplinką, propaguoti pažangiausias augalinių žaliavų kokybės modeliavimo sistemas, skirtas maisto saugai užtikrinti, taikyti kokybę reglamentuojančius dokumentus bei mitybos higienos ir profilaktikos principus ligų prevencijai, perteikti saugių maisto gamybos technologijų svarbą, populiarinti visuomenės sveikatos politikos tikslus ir jos įgyvendinimo strategiją, nustatyti ir valdyti biosocialinės aplinkos rizikos veiksnius bei ją tausojančius procesus ir parinkti prevencines priemones, sudaryti sąlygas rekreacijai ir socialinei veiklai, skatinti rinką aprūpinti kokybiška vietine žaliava, tobulinti rinkos priežiūros sistemą, garantuojančią produktų ir paslaugų saugumą, analizuoti vykdomos veiklos rizikos veiksnius, vertinti mitybos higienos svarbą sveikatai, parinkti produktus pilnavertei mitybai, įvertinti produkcijos bei jos kokybės modeliavimo rizikos veiksnius, suprasti ir vertinti žmogaus sveikatą lemiančias socialines sąlygas, sieti aplinką su sveikatinimu ir alternatyvia veikla, vertinti saugių augalinių žaliavų laikymo ir perdirbimo technologijas, suprasti prevencijos bei maisto rinkos pokyčių svarbą
- žinoti pagrindines etikos normas, filosofinio mąstymo būdo savitumus, pagrindines mikro ir makroekonomikos sistemas, visuomenės sveikatos aspektus, maisto tvarkymo normatyvus ir vartotojų teises, asmeninės žmogaus atsakomybės už savo sveikatos stiprinimo svarbą, mitybos higienos ir profilaktikos principus, maisto produktų įvairovę, jų biologinę vertę, maisto gamybos technologijas, maisto kokybės augalinių žaliavų laikymo ir perdirbimo reikalavimus, jų rizikos veiksnius ir jų padarinius, sveiko gyvenimo filosofiją, maisto ūkio rinkodarą
mokėti kritiškai mąstyti ir vertinti visuomenės sveikatos ir žemdirbio vertybes ir tradicijas, dirbti atsakingai, savarankiškai, kūrybiškai, planuoti, organizuoti ir objektyviai vertinti savo darbą, dalykiškai bendrauti su kolegomis ir klientais
Visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal visuomenės sveikatos studijų programą.
Norintiems siekti visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti visuomenės sveikatos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti visuomenės sveikatos specialistais visuomenės sveikatos centruose, miestų ir apskričių savivaldybėse, švietimo, sveikatos priežiūros institucijose, dienos, bendruomenės centruose, augalinių žaliavų maistui perdirbimo įmonėse, mokyklose, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, žiniasklaidoje, konsultavimo tarnybose, organizuoti privatų verslą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju