Mokymo programos
Medicinos fizika
Valstybinis kodas: 621B92002
Kodas pagal ISCED: 51272
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių radiacinės fizikos, radiobiologijos, radiometrijos ir dozimetrijos žinių, gebančius medicinos praktikoje taikyti esamus fizikinius metodus bei koncepcijas ir kurti naujus, teikti rekomendacijas pacientų dozimetrijos klausimais, taip pat turinčius pacientų apšvitos dozių planavimo, naujų spindulinių technologijų ir įrangos, leidžiančios optimizuoti radiacinę saugą bei laiduoti medicinos paslaugų kokybę spindulinėje terapijoje, radiologijoje ir branduolinėje medicinoje, naudojimo įgūdžių bei komandinio darbo įgūdžių kartu su sveikatos priežiūros specialistais sprendžiant pacientų apšvitos problemas, pasirengusius prisiimti asmeninę atsakomybę ir dirbti tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį konsultacinį darbą sveikatos priežiūros ar kitose įstaigose, kurių veikla yra susijusi su spindulinių technologijų ir metodų taikymu.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji medicinos fizikos magistrai studijuoja žmogaus fiziologijos ir anatomijos pagrindus, radiacinę saugą ir saugumą, radiobiologiją, spinduliuotės poveikį medžiagai, vizualizavimo metodus medicinoje, spinduliuotės detektorius ir registravimo metodus, diagnostinę spinduliuotės fiziką, spindulinės terapijos fiziką, dozimetriją ir kitus dalykus. Iš viso studijuojama 14 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas medicinos fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Medicinos fizikos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos ar fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Medicinos fizikos studijų programa skirta asmenims, turintiems medicinos fizikos ar jai artimos studijų krypties/šakos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti medicinos fizikos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Medicinos fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį konsultacinį darbą sveikatos priežiūros ar kitose įstaigose, kurių veikla yra susijusi su spindulinių technologijų ir metodų taikymu.
Asmuo, įgijęs medicinos fizikos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas medicininės apšvitos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į medicinos paslaugų kokybės tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus medicininės apšvitos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką medicinos paslaugų efektyvumui; nustatyti medicinos paslaugų atlikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias medicinos fizikos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias medicinos fizikos ir jai artimose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų metodų ir pritaikyti juos profesinėje veikloje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus medicininės apšvitos praktikoje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant medicininėms paslaugoms keliamus reikalavimus ir siekiant sąsajų su kompetencijų įvairove;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Medicinos fizikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal biofizikos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti medicinos fizikos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti medicinos fizikos ar jai artimos studijų krypties/šakos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti medicinos fizikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję medicinos fizikos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį konsultacinį darbą sveikatos priežiūros ar kitose įstaigose, kurių veikla yra susijusi su spindulinių technologijų ir metodų taikymu.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju