Mokymo programos
Biomedicininė inžinerija
Valstybinis kodas: 621H16001
Kodas pagal ISCED: 51242
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių elektronikos, biomedicininės inžinerijos, medicinos informatikos, biofizikos, anatomijos ir fiziologijos žinių, gebančius tirti, kurti bei diegti medicininės diagnostikos ir terapijos technologijas, turinčius moderniųjų technologijų taikymo įgūdžių ir gebančius dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį, ekspertinį-konsultacinį, pedagoginį darbą įmonėse ir organizacijose bei savarankiškai tobulėti.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji biofizikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: biomedicininių signalų skaitmeninį apdorojimą, vizualizavimo metodus medicinoje, medicininę elektroninę įrangą, medicininės informatikos sistemas, interfeisus, ultragarsinę medicininę diagnostiką, ir taikomuosius studijų dalykus: biomedicininės inžinerijos metodologiją, biofiziką, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas biofizikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Biomedicininės inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Biomedicininės inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems biofizikos, elektronikos, elektros inžinerijos ar informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti biofizikos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Biofizikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį, ekspertinį-konsultacinį bei pedagoginį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs biofizikos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas, spręsti biomedicininės inžinerijos objektų tyrimo, rezultatų dokumentavimo uždavinius;
 • gebės koordinuoti projektus, biomedicininės inžinerijos naujovių diegimą, kritiškai įvertinti sprendimo kelius, alternatyvas ir darbo rezultatus, nustatyti veiklos atlikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, įvertinti kuriamų ir sukurtų sistemų efektyvumą funkciniu, saugos ir ekonominiu požiūriais, suvokti biomedicininės inžinerijos etinius, socialinius bei ekonominius aspektus;
 • gebės savarankiškai naudoti informavines technologijas praktinių uždavinių sprendimui;
 • gebės naudotis ir vadovautis biomedicininės inžinerijos norminiais ir teisiniais dokumentais, standartais, patentais ir tinklinėmis technologijomis informacijos analizei;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės atpažinti ir taikyti naujausias biomedicininės inžinerijos ir tarpdisciplinines žinias, savarankiškai jas panauoti sprendžiant prietaisų ir sistemų analizės ir sintezės uždavinius;
 • gebės kūrybiškai įvertinti galimus problemų sprendimo būdus ir siūlyti alternatyvas kintančiame biomedicininės inžinerijos technologijų kontekste;
 • mokės atpažinti spręstinas problemas, sudaryti tyrimo objektų modelius, juos analizuoti, teikti optimalius sprendimus;
 • gebės formuoti išsamia analize pagrįstą požiūrį į biomedicininės inžinerijos naujausias tendencijas ir juo vadovautis profesinėje veikloje;
 • mokės kaupti ir panaudoti tarpdisciplinines žinias apie biomedicininės inžinerijos jutiklius, prietaisus ir sistemas;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į biomedicininės inžinerijos veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Biofizikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal biofizikos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti biofizikos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti biofizikos, elektronikos, elektros inžinerijos ar informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biofizikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję biofizikos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį, ekspertinį-konsultacinį bei pedagoginį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju