Mokymo programos
Žemėtvarka
Valstybinis kodas: 621H91001
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa skirta rengti žemėtvarkos magistrus, išmanančius krašto kompleksinio tvarkymo ir vadybinius principus, nekilnojamojo turto fizinių ir kitų savybių stebėjimo ir matavimo būdus ir metodus, gebančius pažangiais metodais ir naujausiomis informacinėmis technologijomis pagrįsti, vertinti, analizuoti ir pritaikyti kraštovaizdžio formavimo elementus, pažangiais metodais ir naujausiomis technologijomis optimaliai formuoti, registruoti ir vertinti nekilnojamąjį turtą, analizuoti apskaitos duomenis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Asmenims, neturintiems žemėtvarkos pagrindų, studijų programoje numatyta iki 15 papildomų studijų kreditų, kuriuos jie turi išklausyti pirmąjį studijų semestrą.
Būsimieji žemėtvarkos magistrai studijuoja teorinius dalykus: mokslinių tyrimų metodiką, žemės administravimą, žemės tvarkymo reglamentavimą, ir taikomuosius dalykus: kaimo kraštotvarką, saugomų teritorijų kraštotvarką, geografines duomenų bazes, nekilnojamojo turto vertinimą ir rinkotyrą, agroaplinkosauginį vertinimą, kaimo teritorijų plėtrą ir žemės konsolidaciją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas žemėtvarkos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus žemėtvarkos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos ir socialinių mokslų sričių doktorantūros studijų programose.
Žemėtvarkos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti žemėtvarkos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Žemėtvarkos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti žemėtvarkos arba kraštotvarkos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs žemėtvarkos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai priimti sprendimus esant ribotai ir neišsamiai informacijai, juos pateikti specialistų ir nespecialistų aplinkai, žinoti matematinio modeliavimo teorinius pagrindus, kompiuterinio projektavimo galimybes, naujausios informacijos apie žemės naudojimo ir kraštotvarkos problemas kaupimo ir paieškos būdus, ekologijos fizikines problemas, specialiąją terminologiją užsienio kalba, analizuoti inžinerinės veiklos procesus ir reiškinius, sudaryti šių reiškinių matematinius modelius, taikyti kompiuterines specializuotas programas žemėtvarkos projektavime, nekilnojamo turto vertinime, sisteminti informaciją, išskirti pagrindines problemas;
- gebėti parengti ir vertinti didelių teritorijų žemėtvarkos schemas, parengti, vertinti ir įgyvendinti aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, planuoti žemės naudojimo ir teritorijų tvarkymo priemones racionaliai žemės ūkio veiklai, analizuoti ir panaudoti žemės fondo rodiklius, sprendžiant racionalaus teritorijų tvarkymo klausimus, pritaikyti žemės informacines sistemas atrenkant, apdorojant bei pateikiant reikalingą informaciją kaimo teritorijų tvarkymui, kraštovaizdžio formavimui ir nekilnojamojo turto administravimui;
- gebėti planuoti valstybės biudžeto ir specialiųjų programų lėšas, skirtas projektų rengimui, žemės informacinės sistemos kūrimui ir palaikymui, parengti ir pagrįsti žemės paėmimo visuomenės reikmėms ir žemės sklypų pertvarkymo sprendinius, nustatyti veiksnius, įtakojančius nekilnojamojo turto rinką, nustatyti ir įvertinti kaimo inžinerinės infrastruktūros problemas, planuoti jų sprendimo būdus, išskirti ekonominiu, socialiniu ir estetiniu požiūriu tinkamas teritorijas miško apželdinimui, planuoti kaimo gyvenamąsias vietoves sudarant palankias sąlygas konkurencingų ūkių kūrimui, kaimo infrastruktūros plėtrai, kraštovaizdžio ekologiniam stabilumui, sisteminti žemės naudojimo ir teritorijų tvarkymo priemonių panaudojimo pranašumus ir trūkumus, analizuoti ir vertinti strateginius, bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius teritorijos plėtros planus, praktiškai taikyti įstatymus ir norminius aktus, susijusius su nekilnojamuoju turtu.
Žemėtvarkos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal žemėtvarkos studijų programą.
Norintiems siekti žemėtvarkos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti žemėtvarkininku nėra pripažįstami.
Įgiję žemėtvarkos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti nekilnojamojo turto formavimo, vertinimo, konsultavimo ir ekspertizės įstaigose, nekilnojamojo turto kadastro ir registro administravimo įmonėse, kraštovaizdžio formavimo, teritorijų ir žemės tvarkymo ir naudojimo įmonėse ir įstaigose, užsiimti moksline ir pedagogine veikla.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju