Mokymo programos
Kaimo plėtros administravimas
Valstybinis kodas: 612N70003
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Kaimo plėtros administravimo studijų programa skirta rengti viešojo administravimo studijų krypties bakalaurus, išmanančius kaimo ekonomiką ir politiką, kaimo plėtros vadybą, viešųjų projektų bei kaimo plėtros institucijų administravimą, gebančius bendrauti su kaimo plėtros veikėjais, juos motyvuoti partnerystei, puoselėti šalies kaimo istorinį, kultūrinį ir gamtinį paveldą, stiprinti kaimo identitetą ir konkurencingumą, aktyvinti kaimo plėtros veikėjus bei stiprinti kaimo gyventojų savivaldą užtikrinant kaimo vietovių darnią plėtrą.
Stojantysis turi turėti vidurinįjį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji viešojo administravimo bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, gamtamokslinę pasaulio sampratą, valstybės ir visuomenės raidą; studijų pagrindų dalykus: matematiką ir tikimybių teoriją, taikomąją informatiką, mikroekonomiką, makroekonomiką, vadybos pagrindus, teisės pagrindus, statistiką, apskaitos pagrindus, finansų pagrindus, psichologijos pagrindus, sociologijos pagrindus, rinkodaros pagrindus, Europos integracinius procesus ir kt. bei specialiuosius (profesinius) dalykus: mokslinių tyrimų pagrindus, sistemų teorijos pagrindus, personalo valdymą, viešojo sektoriaus organizacijų administravimą, kaimo plėtros ir regioninę politiką, kaimo plėtros vadybą, kaimo socialinės infrastruktūros valdymą, vidaus auditą, kaimo verslų vadybą, projektų valdymą ir kt. Iš viso studijuojami 45 studijų dalykai.
Numatyta profesinės veiklos praktika, kurios trukmė - 440 val.
Praktika atliekama viešojo sektoriaus, nevyriausybinėse, konsultacinėse organizacijose, valstybės institucijose. Skirta įtvirtinti studentų įgytas teorines žinias bei ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas: analizuoti ir vertinti vadybinį bei administracinį darbą susipažįstant su kaimo plėtros administravimo organizacijų veikla ir jos rezultatais, veiklos ištekliais, darbuotojų darbo sąlygomis; parengti organizacijos vystymo projektą; analizuoti kaimo gyventojų poreikius, ekonomines, socialines ir kitas kaimo vietovių problemas, pateikti galimus jų sprendimo būdus; vertinti kaimo vietovių vystymo kokybinius ir kiekybinius pokyčius; pateikti pasiūlymus kaimo vietovių plėtros strategijai tobulinti.
Studijų programa baigiama pagrindinių universitetinių studijų baigiamuoju darbu.
Baigusiajam suteikiamas viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus kaimo plėtros administravimo studijų programą, studijas galima tęsti viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos, sociologijos, magistrantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Viešojo administravimo bakalauro kvalifikacija, įgyta studijuojant pagal kaimo plėtros administravimo studijų programą, reikalinga norint dirbti kaimo plėtros vadybininko ir konsultacinį darbą.
Asmuo, įgijęs viešojo administravimo bakalauro kvalifikaciją pagal kaimo plėtros administravimo studijų programą, turi:
- gebėti rinkti, sisteminti, analizuoti ir vertinti mokslinių tyrimų duomenis ir jais pagrįsti kaimo plėtros sprendimus, rengti vietovių plėtros projektus; pagrindžiant priimamus vietovės plėtros sprendimus, kūrybiškai derinti šiuolaikinius valdymo metodus; inicijuoti, rengti, įgyvendinti, analizuoti ir vertinti ES, nacionalines, regionines ir vietos plėtros strategijas bei viešąsias programas; formuoti kaimo plėtros organizacijos personalą, gebėti vadovauti kaimo socialinių paslaugų teikėjams;
- žinoti bendruosius ekonomikos ir vadybos dėsnius, socialinės ekonomikos ir politikos, viešojo administravimo dėsningumus, kaimo ir regioninės plėtros politikos bei vadybos principus, kaimo plėtros administravimo institucijų valdymo struktūrą ir funkcijas, kaimo plėtrą reglamentuojančius Lietuvos ir ES teisės aktus, socialinių tyrimų metodus, projektų rengimo ir įgyvendinimo principus, jų finansavimo šaltinius, žemės ūkio ir kaimo plėtros informacines sistemas ir duomenų bazių formavimo metodus, dalykinio bendravimo ir profesinės etikos principus;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, ugdyti patriotinį ir bendruomeninį požiūrį, siekti profesinio tobulėjimo.
Viešojo administravimo bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal kaimo plėtros administravimo studijų programą.
Norintiems siekti viešojo administravimo bakalauro kvalifikacijos pagal kaimo plėtros administravimo studijų programą reikia turėti vidurinįjį išsilavinimą.
Įgiję viešojo administravimo bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti žemės ūkio ir kaimo plėtros valdymo sistemoje, viešojo administravimo, savivaldos, konsultavimo institucijose ir agentūrose bei nevyriausybinėse organizacijose, vykdančiose žemės ūkio ir kaimo plėtros projektus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju