Mokymo programos
Žemės ūkio verslo vadyba
Valstybinis kodas: 612N20006
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti vadybos studijų krypties bakalaurus, išmanančius vadybos, verslininkystės, ekonomikos, rinkodaros, apskaitos ir finansų valdymo bei bendrosios rinkos organizavimo principus, ES ir šalies žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką, gebančius atsakingai priimti vadybinius sprendimus įvairiuose žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo, pardavimo, rinkodaros, logistikos srityse.
Stojantysis turi turėti vidurinįjį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybos krypties bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: filosofiją, gamtamokslinę pasaulio sampratą, valstybės ir visuomenės raidą; studijų pagrindų dalykus: matematiką ir tikimybių teoriją, taikomąją informatiką, mikroekonomiką, makroekonomiką, vadybos pagrindus, teisės pagrindus, statistiką, apskaitos pagrindus, finansų pagrindus, psichologijos pagrindus, sociologijos pagrindus, rinkodaros pagrindus, Europos integracinius procesus ir kt. bei specialiuosius (profesinius) dalykus: žemės ūkio organizacijų vadybą, rinkodaros vadybą, planavimo ir prognozavimo teoriją, žemės ūkio verslo planavimą, žemės ūkio gamybos procesų valdymą, logistikos pagrindus, vartotojų elgseną, verslo projektų valdymą, kokybės vadybą, žemės ūkio verslo vertinimas ir kt.
Praktinis mokymas (400 val.) vyksta įmonėse ar organizacijose, skirtas įtvirtinti studentų įgytas teorines žinias praktinėje vadybinėje veikloje.
Studijų programa baigiama parengus ir apgynus Valstybinėje kvalifikacinėje komisijoje baigiamąjį pagrindinių universitetinių studijų darbą. Baigusiajam suteikiamas vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus vadybos studijų programą, studijas galima tęsti vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos, teisės, taip pat kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos bakalauro kvalifikaciją pagal vadybos studijų programą galima įgyti Lietuvos žemės ūkio universitete. Norintiems siekti vadybos bakalauro kvalifikaciją pagal vadybos studijų programą reikia turėti vidurinįjį išsilavinimą.
Vadybos bakalauro kvalifikacija, įgyta studijuojant vadybos studijų programą reikalinga norint dirbti ekonominį, vadybinį ir konsultacinį darbą žemės ūkio ir maisto sektoriaus organizacijose. Asmuo, įgijęs vadybos bakalauro kvalifikaciją:
-gebės naudotis teisės aktais, reglamentuojančiais pasirinktą veiklos sritį, parengti verslo plėtros planus ir organizuoti jų įgyvendinimą, pritaikyti inovacijas plėtojamame versle, suformuoti organizacijos veiklai reikalingus materialinius, finansinius bei darbo išteklius ir sudaryti tinkamas sąlygas numatytai veiklai vykdyti, analizuoti konfliktus ir juos valdyti;
- žinos ir suvoks pagrindines teorijas ir koncepcijas, aiškinančias organizacijas kaip savitą socialinį-ekonominį reiškinį ir šių organizacijų aplinką, pagrindines ekonomikos mokslo kategorijas ir jomis nusakomus reiškinius, verslo organizavimo formų įvairovę, antrepreneriškumo esmę, organizacijos valdymo bei sprendimų priėmimo procesus, finansų valdymo pagrindus ir mokesčių sistemą Lietuvoje, išmanys kredito ir apyvartinio kapitalo valdymą bei gebės parinkti ekonomiškiausius verslo finansavimo šaltinius.
- mokės dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir objektyviai vertinti veiklos rezultatus, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Įgiję vadybos bakalauro kvalifikaciją pagal vadybos studijų programą, asmenys galės dirbti žemės ūkio įmonėse, konsultavimo tarnybose, mokslinio tyrimo organizacijose, kaimo savivaldos institucijose, žemės ūkio produktus perdirbančiose pramonės įmonėse, komercinėse struktūrose, ES paramos žemės ūkio organizacijoms įsavinimo administravimo institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju