Mokymo programos
Žemės ūkio ekonomika
Valstybinis kodas: 612L11001
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Žemės ūkio ekonomikos studijų programa skirta - ugdyti bendrą erudiciją, teorinius ekonomikos studijų krypties ir susijusių studijų sričių bazines žinias bei gebėjimus, reikalingus sudėtingoms specializuotos profesinės veiklos ir/arba studijų srities problemoms spręsti ir naujoviškai dirbti žemės ūkyje ir susijusiose veiklose.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji žemės ūkio ekonomikos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, gamtamokslinę pasaulio sampratą, valstybės ir visuomenės raidą; studijų pagrindų dalykus: matematiką ir tikimybių teoriją, taikomąją informatiką, vadybą, teisę, statistiką, apskaitą, finansus, rinkodarą, Europos integracinius procesus ir kt. bei specialiuosius (profesinius) dalykus: mikroekonomiką, makroekonomiką, statistiką, ekonometriją, žemės ūkio ekonomiką, finansinę analizę, gamtos išteklių ir aplinkos ekonomiką, tarptautinės prekybos ekonomiką, agrarinę politiką, investicijų ekonomiką ir politiką, žemės ūkio šakų ekonomiką, žemės ūkio verslo vertinimą, žemės ūkio verslo vadybą, kaimo plėtros vadybą ir kt.
Numatyta profesinės veikos praktika, kuri atliekama žemės ūkio ir maisto pramonės įmonėse, žemės ūkio konsultavimo tarnyboje, žemės ūkio administravimo ir žemdirbių savivaldos institucijose, ir pan.
Studijų programa baigiama universitetinių pagrindinių studijų baigiamuoju darbu arba laikomi egzaminai. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus žemės ūkio ekonomikos studijų programą studijas galima tęsti ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, o taip pat kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos bakalauro kvalifikacija, įgyta studijuojant žemės ūkio ekonomikos studijų programą, reikalinga norint dirbti ekonomisto darbą.
Asmuo, įgijęs ekonomikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti surinkti informaciją, ją analizuoti ir spręsti sudėtingas ekonomikos problemas žemės ūkio ir maisto prekių gamybos, prekybos, agrarinės politikos ir susijusiose srityse;
- žinoti bendruosius ekonomikos principus ir jų ypatumus žemės ūkyje, augalininkystės, gyvulininkystės, aplinkos apsaugos pagrindus, pamatines ekonomikos ir verslo problemas bei jų sprendimo būdus žemės ir maisto ūkyje, žemės ūkio bei kaimo verslų vadybos principus, ekonominės, statistinės ir socialinės informacijos rinkimo, sisteminimo ir analizės metodus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Ekonomikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal žemės ūkio ekonomikos studijų programą.
Norintiems siekti ekonomikos bakalauro kvalifikacijos pagal Žemės ūkio ekonomikos studijų programą reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję ekonomikos bakalauro kvalifikaciją pagal Žemės ūkio ekonomikos studijų programą, asmenys gali dirbti ekonomisto darbą įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kurių veikla susijusi su žemės ūkio ir maisto sektoriumi.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju