Mokymo programos
Žemės ūkio technologijos ir vadyba
Valstybinis kodas: 612D77001
Kodas pagal ISCED: 51162
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas - rengti žemės ūkio technologijų (pagrindinės kvalifikacijos laipsnis) ir gamybos vadybos (gretutinės kvalifikacijos laipsnis) bakalaurus, turinčius fundamentaliųjų žemės ūkio technologijų ir vadybos žinių bei specialiųjų praktinių įgūdžių, gebančius kurti, taikyti ir tobulinti modernias ir alternatyvias žemės ūkio technologijas, plėtoti ir kurti konkurencingą agroverslą, vertinti ir naudoti žemės ūkio verslo aplinką ekonominei veiklai, taikyti darnios plėtros principus ir tausoti aplinką.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji agronomijos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: filosofiją, visuomenės raidą, psichologiją, bendrinę užsienio kalbą; pagrindinės studijų šakos dalykus: augalų ir mikroorganizmų biologiją, dirvotyrą, genetiką ir biotechnologiją, bendrąją ir alternatyviąją žemdirbystę, augalininkystės technologinių procesų projektavimą, augalinių produktų laikymą ir kokybės kontrolę, mokslinių tyrimų metodus ir kt; gretutinės studijų šakos dalykus: žemės ūkio verslo vadybą, žemės ūkio finansus ir apskaitą, žemės ūkio technologijų vertinimą ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomosios praktikos (250 val.), skirtos programos dalykų fundamentaliųjų ir praktinių žinių įtvirtinimui ir profesinės veiklos praktika (160 val.) skirta profesinių žinių ir gebėjimų ugdymui, t.y. žemės ūkio technologijų taikymo ir tobulinimo, agroversle kylančių problemų vertinimo ir jų sprendimų paieškos bei konsultavimo įgūdžių lavinimui ir tobulinimui.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu arba baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas žemės ūkio technologijų (pagrindinės studijų šakos) ir gamybos vadybos (gretutinės studijų šakos) bakalauro kvalifikaciniai laipsniai.
Baigus žemės ūkio technologijos ir vadyba studijų programą, studijas galima tęsti agronomijos, agroekosistemų, agrobiotechnologijos arba kitose artimos studijų krypties magistrantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Žemės ūkio technologijų ir gamybos vadybos bakalauro kvalifikaciniai laipsniai reikalingi siekiant dirbti agronominį, vadybinį ir konsultacinį darbą žemės ūkio srityje, sėkmingai kurti ir plėtoti agroverslą.
Asmuo, įgijęs žemės ūkio technologijų ir gamybos vadybos bakalauro kvalifikacinius laipsnius:
- gebės konsultuoti žemės ūkio produkcijos auginimo technologijų parinkimo, diegimo, valdymo, maisto žaliavų kokybės ir produkcijos perdirbimo klausimais, atlikti ir analizuoti nesudėtingus gamybinius tyrimus, analizuoti žemės ūkio verslo aplinkos veiksnius, leidžiančius numatyti palankias galimybes ir galimas grėsmes, naudotis teisės ir normatyviniais aktais, reglamentuojančiais pasirinktą veiklos sritį, naudotis žemės išteklių ir dirvožemio duomenų informacinėmis sistemomis, nustatyti ir analizuoti žemės ūkio gamybos šakose kylančių problemų priežastingumą, perimti pažangią Lietuvos ir kitų šalių patirtį, diegti ir tobulinti tinkamas augalų auginimo technologijas, sąlygojančias konkurencingą verslą, taikyti žemės ūkyje darnios plėtros principus ir tausoti aplinką;
- žinos žemės ūkio augalų ir mikroorganizmų įvairovę, jų biologines savybes bei vystymosi dėsningumus, augalinės žaliavos kūrimo metodus, augalų požymių paveldimumo ir kintamumo dėsningumus, genetinių procesų reguliavimo galimybes bei jų panaudojimą selekcijoje, dirvožemio vaidmenį biosferoje ir reikšmę žmogui, dirvožemio derlingumo elementus ir jų formavimo galimybes, žemės ūkio gamybos technologinius procesus, tausojančiosios bei alternatyviosios žemdirbystės principus, žemės dirbimo sistemas, žemės ūkio technologijų valdymo, diegimo ir paieškos sistemas bei kaip jas taikyti tobulinant augalų auginimo technologijas, žemės ūkio produkcijos kokybės gerinimo ir vertinimo metodus, eksperimentų įrengimo ir vykdymo pagrindinius aspektus, žemės ūkio verslų, gamybos procesų ir rinkodaros valdymo turinį, bendruosius apskaitos ir finansų tvarkymo principus;
- mokės atsakingai, savarankiškai, kūrybiškai dirbti, planuoti, organizuoti ir objektyviai vertinti savo darbą, dalykiškai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Žemės ūkio technologijos ir gamybos vadybos bakalauro kvalifikacijas galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal žemės ūkio technologijų ir vadybos programą.
Norintiems siekti žemės ūkio technologijos ir gamybos vadybos bakalauro kvalifikacijų reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ir savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti žemės ūkio technologijų ir vadybos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję žemės ūkio technologijos ir gamybos vadybos bakalauro kvalifikacinius laipsnius asmenys gali dirbti žemės ūkio verslo ir infrastruktūros įmonėse, konsultavimo tarnybose, valstybės ir savivaldos institucijose, kurti privatų agroverslą, tęsti studijas magistrantūroje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju