Mokymo programos
Miškininkystė
Valstybinis kodas: 612D50001
Kodas pagal ISCED: 51162
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti miškininkystės krypties plačios erudicijos, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti bakalaurus, turinčius žinių ir gebėjimų miškininkystės, miško ekologijos, miško ekonomikos ir inžinerijos ir aplinkosaugos srityse bei gebančius šias žinias ir gebėjimus pritaikyti profesinėje veikloje besikeičiančiomis gyvenimo sąlygomis.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji miškininkai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: filosofiją, profesinę etiką, valstybės ir visuomenės raidą, užsienio kalbas, specialybės kalbą, psichologijos pagrindus, ekonomikos teoriją, teisės pagrindus, vadybą; studijų pagrindų dalykus: įvadą į miškininkystės studijas, vadybą, aukštąją matematiką ir tikimybių teoriją, specialiąją fiziką (su meteorologija), bendrąją chemiją, informatiką, geodeziją, darbų ir civilinė saugą, statybos inžinerijos pagrindus, mokslinės ir technologinės kūrybos pagrindus (su taikomąja statistika), dirvotyrą, augalų biologiją, dendrologiją, bendrąją ekologiją ir aplinkos apsaugą, miško ekologiją; specialybės dalykus: miško žvėrių ir paukščių biologiją, distancinius metodus, miško ūkio tvarkymo kompiuterijos pagrindus, dendrometriją, GIS pagrindus, miško melioraciją ir kelius, medžioklėtyros pagrindus, miško prekių mokslą, miško genetiką, selekciją ir sėklininkystę, sodmenų išauginimo technologijas, miško įveisimo ir atkūrimo technologijas, mechanizuoto medžių tvarkymo technologijas, medynų formavimą ir kirtimus, miško apsaugą, miško politikos ir teisės pagrindus, miško ekonomiką ir gamybos organizavimą, miško ūkio valdymą, miško ūkio techniką, miškotvarką, miško eksploataciją ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji ir profesinės veiklos praktika. Praktinių studijų trukmė - 760 val. Praktikos metu studentai pritaiko įgytas teorines žinias, ugdo komandinio darbo gebėjimus, mokosi realizuoti savo žinias lauko sąlygose.
Studijų programa baigiama egzaminu ar baigiamuoju diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas miškininkystės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus miškininkystės studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Miškininkystės studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti miškininkais, miško ūkio ir pramonės inžinieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Miškininkystės bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti miškininko, miško ūkio inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs miškininkystės bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti matematinius, fizikinius ir cheminius metodus, sprendžiant miško ūkio gamybines problemas, šiuolaikines informacines technologijas, praktiškai taikyti miško tyrimų, miško auginimo, naudojimo, apsaugos ir tvarkymo žinias, įvertinti ir prognozuoti miško ūkio ir jo aplinkos pokyčius, naudotis biologijos ir ekologijos metodais, tiriant miško augmeniją, gyvūniją ir ekosistemas, taikyti šiuolaikinių miškininkystės technologijų pagrindus, naudoti kraštovaizdžio formavimo teoriją, formuojant miško architektoniką, naudoti mechanikos inžinerijos teoriją, vertinant miško mašinas ir mechanizmus bei projektuojant ir vertinant miško technologijas, naudoti makroekonomikos ir mikroekonomikos teorijas ir metodus analizuojant ir vertinant miško ūkio ir miško įmonių veiklos veiksmingumą, naudoti socialinio valdymo ir dalykinio bendravimo teorijas ir metodus, organizuojant miško ūkio ir miško įmonių valdymą ir miško ūkio darbų organizavimą, projektuoti ir vykdyti sodmenų išauginimo, miško želdinimo, ugdymo ir kirtimo, medienos ruošos, miško apsaugos ir melioracijos ūkines priemones ir technologijas, taikyti darbų saugos ir aplinkosauginius reikalavimus miško ūkio veikloje;
- žinoti matematinius, fizikinius ir cheminius miško pažinimo bei kompiuterinių informacinių technologijų naudojimo metodus, miško augalų biologijos ir ekologijos teorinius pagrindus, miško aplinkos komponentų (atmosferos, pedosferos, hidrosferos) savybes ir jų svarbą, kraštovaizdžio formavimo teorinius pagrindus ir metodus, mechanikos inžinerijos teorinius pagrindus, socialinio valdymo, ūkinės veiklos organizavimo ir dalykinio bendravimo mokslinius pagrindus, makroekonomikos ir mikroekonomikos teorinius pagrindus, mokslinio tyrimo ir technologinės kūrybos mokslinius pagrindus, miško medžių ir krūmų, žvėrių ir paukščių biologiją ir ekologiją, miško ekosistemų ir jų komponentų sistematikos bei augimo ir vystymosi dėsningumus, medžių bei jų bendrijų ir medienos matavimo metodus, miško ūkio ir jo aplinkos pagrindinius bruožus, miško politikos ir teisės pagrindus, šiuolaikinio dinaminio miško ūkio, funkcionuojančio kintančioje geografinėje aplinkoje, valdymo teorinius pagrindus;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, orientuotis ir adaptuotis aukštomis technologijomis aprūpintose, kintančio žinių poreikio Lietuvos ir užsienio miško ūkio subjektų kuriamose darbo vietose.
Miškininkystės bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal miškininkystės krypties studijų programas.
Norintiems siekti miškininkystės bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję miškininkystės bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti miškininku, miško ūkio inžinieriumi miškų ūkio sistemoje: Aplinkos ministerijos padaliniuose, Miškų departamente, Generalinėje miškų urėdijoje, valstybinėse miškų urėdijose, privačių miškų tvarkymo institucijose, medienos ruošos įmonėse, Miškotvarkos tarnyboje, Miškotvarkos projektavimo institute, miško ūkį aptarnaujančiose įmonėse, regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose, rajoninėse agentūrose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju